Geen nieuw onderzoek naar milieu- en verkeerseffecten nieuwbouw Schakenbosch | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl

Geen nieuw onderzoek naar milieu- en verkeerseffecten nieuwbouw Schakenbosch

  •   508 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Ondanks dat het ingenieursbureau Aveco de Bondt een volle dochteronderneming is van bouwbedrijf Volker Wessels vindt het college van B&W niet dat hier sprake is van ‘De slager keurt zijn eigen vlees’. Volker Wessels is de bouwer en ontwikkelaar van het bouwproject van 325 woningen op Schakenbosch en Aveco de Bondt doet onder ander onderzoek naar de milieu- en verkeerseffecten van het project. 

Het college is van mening dat het om de inhoudelijke kwaliteit en consistentie van de uitgevoerde onderzoeken gaat, ongeacht de partij.  Die moet zodanig zijn dat de gemeente daarvan op goede gronden kan concluderen dat bij de voorbereiding van het plan de vereiste zorgvuldigheid in acht is genomen. Het feit dat Aveco een nauwe relatie heeft met en/of werkt in opdracht van Volker Stevin is volgens het college irrelevant. "Het gaat om een bureau met ruime deskundigheid op het vlak van de onderzoeken die zijn uitgevoerd", aldus het college. 

De fractie van de VVD stelde hierover vragen aan het college. Zo wilden zij ook weten of de gemeente zich baseert op de rapporten van Aveco met betrekking tot de eigen besluitvorming? “De onderzoeken zijn door de vakspecialisten van de gemeente beoordeeld en adequaat bevonden”, reageert het college. “Er bestaat geen aanleiding om aan te nemen dat de uitgevoerde onderzoeken zodanige gebreken vertonen, dat zij niet als onderbouwing van het bestemmingsplan zouden kunnen fungeren. Geen enkele partij, ten slotte, heeft door middel van een tegenonderzoek door een andere deskundige aannemelijk gemaakt dat de onderzoeken in het bestemmingsplan onjuist of onvolledig zouden zijn. Dat betekent dat er geen reden is om als gemeente nog eigenstandig extra onderzoeken te laten uitvoeren, de gemeentelijke besluitvorming is daarmee gebaseerd op onderzoeken en andere stukken die door of namens de ontwikkelende partij zijn uitgevoerd en aangeleverd.”

De VVD vindt het echter vreemd, dat er in het onderzoek totaal geen rekening is gehouden met alle effecten op milieu en verkeersoverlast in de vorm van overschrijding en stikstofneerslag specifiek op de toch al te drukke Veursestraatweg. En dit alles in combinatie met alle bouwprojecten in de Duivenvoordecorridor, Vliethaven, Schakenbosch en de komst van de Mall. Het college: “Het is onjuist te veronderstellen dat met deze effecten geen rekening zou zijn gehouden. Onderzoeken op het vlak van geluid, luchtkwaliteit, verkeersafwikkeling e.d. zijn gebaseerd op verkeersgegevens die zijn ontleend aan het regionale verkeersmodel Haaglanden. In dit verkeersmodel zijn alle bekende bouwplannen en de daarmee gepaard gaande verkeersgeneratie opgenomen. Waar nodig zijn de modelgegevens op planniveau verder verfijnd om tot nog meer betrouwbare resultaten te komen. De verkeers-gerelateerde gevolgen van de verschillende bouw- en overige projecten zijn dus wel degelijk in de onderzoeksresultaten voor Schakenbosch verdisconteerd.”

Waar het gaat om stikstofdepositie (zoals ook wettelijk is voorgeschreven) is gebruik gemaakt van de AERIUS-rekentool. In het rekenmodel dat aan deze tool ten grondslag ligt zijn eveneens de gegevens en parameters uit een veel breder gebied dan alleen Schakenbosch of zelfs Leidschendam-Voorburg opgenomen. Ook hier geldt daarom dat in de onderzoeksresultaten ook de effecten van andere ontwikkelingen dan alleen de transformatie van Schakenbosch zijn verdisconteerd.

Het college is dan ook niet bereid om een nieuw en onafhankelijk onderzoek te laten houden naar de samenhang en het totale effect van alle geplande bouwprojecten in DVC, Vliethaven, Schakenbosch en de komst van de Mall. "Het bij de voorbereiding van het plan verrichte onderzoek voor de bouw van 325 woningen in Schakenbosch bevat al de effecten op het milieu, extra verkeersstromen, geluidsoverlast, extra neerslag stikstof op omliggende wegen."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>