Logo hetkrantje-online.nl
<p>Het Waterspoorpark is een strook langs de Nicolaas Beetslaan in Voorburg van ongeveer 4,5 km lang om de hond uit te laten, te wandelen en te spelen (foto: gemeente LV). </p>

Het Waterspoorpark is een strook langs de Nicolaas Beetslaan in Voorburg van ongeveer 4,5 km lang om de hond uit te laten, te wandelen en te spelen (foto: gemeente LV).

Samenwerking gemeente en waterschappen bevestigd

  •   keer gelezen   Actueel

De gemeente Leidschendam-Voorburg en de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland hebben op 3 maart hun samenwerking op gebied van water opnieuw bevestigd. Dat deden zij met de ondertekening van de wateragenda voor de komende vier jaar.

De gemeente en beide waterschappen hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van water. Samen werken zij aan het voorkomen van wateroverlast, aan waterveiligheid, de kwaliteit van het water in sloten, vaarten en kanalen, het beheer en onderhoud en aan het inzamelen en schoonmaken van afvalwater.

Een van de resultaten van de samenwerking van gemeente en de waterschappen Rijnland en Delfland is het Waterspoorpark. Deze strook langs de Nicolaas Beetslaan in Voorburg is ongeveer 4,5 km lang. Recreanten kunnen er wandelen, de hond uit laten of een balletje trappen in de voetbalkooi. Met de afgegraven grond van de waterplas en de sloten is een uitkijkheuvel aangelegd.

Andere projecten die uit de samenwerking voortkwamen zijn Park ‘t Loo en de Nieuwe Driemanspolder, waar ruimte voor (de berging van) water, groen en recreatie samengaan. Ook de aanleg van vispaaiplaatsen zoals in de Vijverhof, natuurvriendelijke oevers en projecten op het gebied van klimaatadaptatie zijn resultaten van de goede samenwerking. Zo houden de drie overheden de voeten en bezittingen van iedereen in de gemeente droog, het water schoon en dragen zij bij aan biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving.

Op 3 maart ondertekenden wethouder Water en Groen Floor Kist, hoogheemraad Marcel Belt van Delfland en Thea Fierens van Rijnland een strategische wateragenda voor de komende vier jaar. Hierin staan onder andere projecten gepland voor:

- Kadeherstel aan de Doctor van Noortstraat;uitbreiding van de pilot kroosverwijdering;

-Onderzoek naar de aanleg van nieuwe waternatuur bij de ontwikkeling van Vlietvoorde

- Vertalen van de watervisie van de waterschappen Delfland en Rijnland in de gemeentelijke omgevingsvisie.

De watervisie geeft weer hoe het water er in 2050 uitziet en wat gedaan moet worden om het gewenste beeld dichterbij te brengen.

De omgevingsvisie geeft weer hoe de gemeente er uitziet in 2050 voor wat betreft ruimtegebruik, water, bodem en lucht en welke samenhangende keuzes gemaakt worden om de gewenste situatie te realiseren.

Meer berichten