Logo hetkrantje-online.nl
<p>De gemeenteraad online in vergadering (archieffoto).</p>

De gemeenteraad online in vergadering (archieffoto).

actuele standpunten fracties

Raadsflits van vergadering dinsdag

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 6 april 2021. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering.

Handen af van gratis parkeren in Leidschendam-Voorburg 

Linkse partijen hebben hun oog laten vallen op het invoeren van betaald parkeren om zo extra uitgaven te kunnen betalen. Daar gaat de VVD niet in mee. De auto is geen melkkoe om andere gaten mee te dichten. Parkeren is en blijft wat ons betreft gratis in onze gemeente. Zowel in de winkelgebieden, als de woonwijken. Een amendement hierover van de VVD, GBLV en CDA is aangenomen. Een voorstel van GroenLinks dat de weg juist vrijmaakte voor invoering van betaald parkeren is gelukkig afgewezen. 

Toekomst voor twee theaters
Na jarenlange onzekerheid heeft VVD wethouder Astrid van Eekelen eindelijk een doorbraak bereikt met de theaters. Het Veurtheater in Leidschendam en Ludens in Voorburg blijven allebei bestaan met steun van de gemeente. In ruil daarvoor gaan ze verregaand samenwerken aan een mooi cultureel aanbod voor iedereen. Een geweldig resultaat!

Overlast door verkamering aanpakken
Op voorspraak van de VVD gaat de gemeente het opsplitsen van huizen reguleren. In veel wijken ontstaat overlast doordat huizen worden gekocht, opgedeeld in meerdere kleine appartementen en dan weer verkocht. Vanaf nu moet de gemeente hiervoor toestemming geven, waarbij gekeken wordt naar de effecten in de wijk. Een mooie stap die de leefbaarheid ten goede komt.

Website: www.vvd-lv.nl
Twitter: @VVDLdamVburg
www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg

Theaters, parkeren, Voorburg West en Huygens’ Hofwijck

Waar zo’n jaar geleden er nog een voorstel lag van het college van B&W waarbij Het Veur Theater ter ziele zou gaan, kon nu voor Het Veur Theater (Leidschendam) en Theater Ludens (Voorburg) de vlag uit. Er zijn goede afspraken gemaakt over samenwerking en Het Veur Theater blijft behouden voor Leidschendam-Centrum.

In de raadsvergadering lag ook de Parkeervisie voor. Bijzonder daaraan was dat gratis parkeren niet als uitgangspunt in die visie was benoemd. Op initiatief van GBLV/Gemeentebelangen werd een amendement aangenomen waarbij gratis parkeren wél als uitgangspunt in het gemeentelijk parkeerbeleid werd benoemd. Bij parkeeroverlast zijn wij van mening dat parkeeroverlast op andere manieren kan worden aangepakt. Daarnaast vinden wij dat autobezitters noch hondenbezitters moeten worden gebruikt om de gemeentekas te spekken.

De OV-verbinding Binckhorst is een mistig dossier. Bij de commissievergadering twee weken geleden bleek dat er met omwonenden niet of nauwelijks wordt gecommuniceerd over hoe het proces rond tracékeuze en dergelijke verloopt. Een motie van GBLV om dit te verbeteren werd unaniem aangenomen. Daarnaast werd onze motie om volstrekt helder te hebben dat het huidige beeld naast en op Huygens’ Hofwijck niet mag worden aangetast unaniem aangenomen.

www.gblv.nl
Facebook: /gemeentebelangenlv
Twitter: @GBLdamVburg
info@gblv.nl

Theaters

Het CDA is tevreden dat ‘het dossier theaters’ is afgerond. Leidschendam-Voorburg heeft voor de komende vier jaren twee mooie podia waarop onze inwoners van voorstellingen kunnen genieten. Er is een akkoord tussen de besturen van beide theaters, het CDA verwacht veel van die samenwerking. Het is mooi dat de vrijwilligers binnenkort weer hun vaardigheden kunnen toepassen bij mooie producties. Deze Covid periode hebben we ervaren hoe leeg een samenleving voelt zonder het samen kunnen genieten van onder andere cultuur en muziek. 

Parkeren
Er zijn zorgen over de parkeerontwikkeling en verkeersoverlast bij ‘de Mall’. Om deze reden vragen het CDA, VVD, GBLV, D66 en GroenLinks om dit nauwlettend te monitoren en omwonenden tijdig te betrekken bij verdere besluitvormingHet CDA is tevens geen voorstander van betaald parkeren en met de steun aan het amendement van GBLV onderstrepen we dat.

OV-tracé Binckhorst
Het OV-tracé via de Binckhorst beroert de gemoederen. Het CDA onderkent dit via moties over het OV-tracé: kijken naar ondertunneling naar station Voorburg. Maak gebruik van claims op het nationaal groeifonds als opmaat naar de Huygenstunnel (ondertunneling A4/NS/Lightrail). Werk het Broekslootkade-tracé opnieuw uit. Voor het CDA zijn dit eerste stappen naar een betere onderbouwing en meer oog voor participatie.

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Neem dan contact op via
fractie-CDA@leidschendam-voorburg.nl.
www.cda-leidschendamvoorburg.nl
www.facebook.com/cdalv
www.twitter.com/CDALdamVburg

Nu het zoet voor de cultuur

D66 is blij dat het college hetzelfde toekomstbeeld heeft voor onze theaters zoals D66 die anderhalf jaar geleden al verwoordde. Toen muntte D66 twee duidelijke wensen: geen fusie maar samenwerking tussen Theater Ludens en het Veurtheater, en extra geld voor beide theaters. Dat vindt het college nu ook, na een lange en helaas ook dure omweg.

Cultuur is een fundament onder onze samenleving. Ook in coronatijd. Het virus houdt ons binnen, theater, dans, en muziek brengen ons buiten onszelf. Via samenwerking en met extra geld kunnen beide theaters fungeren als culturele hotspot met een gevarieerd aanbod. Na het zuur van de afgelopen anderhalf jaar is het nu tijd voor het zoet. Voor de vrijwilligers, de amateurgezelschappen en het publiek.

D66 heeft het college opgeroepen meer energie te steken in het subsidieregister. Het register dat op initiatief van D66 is ontstaan moet transparantie bieden over verstrekte gemeentelijke subsidies. Het register dat het college nu heeft opgeleverd, is te mager. D66 heeft concrete voorstellen gedaan om de nieuwe openheid te verbeteren. Alle raadsfracties steunden D66 daarin. En dat is goed, want meer duidelijkheid over uitgegeven belastinggeld is altijd goed.

Zie jij kansen voor onze gemeente, dan horen we die graag. Je kunt je ideeën kwijt via fractie@d66leidschendam-voorburg.nl. Ook als je in gesprek wil met onze raadsleden over andere zaken. Tot snel!

GroenLinks: Extra budget voor theaters, maar geen realistisch parkeerbeleid

In de raadsvergadering keerde GroenLinks-raadslid Marie-Christine van de Gronde zich tegen de parkeernota waarin gratis parkeren onterecht de hemel in geprezen wordt. Van de Gronde: ‘Gratis parkeren is geen mensenrecht. Nergens in de Grondwet, tussen het recht op gelijke behandeling, de vrijheid van meningsuiting of het verbod op de doodstraf, staat dat een ieder het recht heeft om een auto te parkeren in de openbare ruimte.’ 

Dat een amendement van GBLV, VVD en CDA werd aangenomen, waarin het bejubelen van gratis parkeren nog eens werd aangedikt, verbaast GroenLinks dan ook. Dat is wat GroenLinks betreft volstrekt onverstandig en weinig realistisch. 

Wel is GroenLinks erg blij dat het voorstel is aangenomen voor de nieuwe samenwerking en voor het ophogen van het budget van de beide theaters. Fractievoorzitter Jeroen van Rossum: ‘Met dit voorstel is de strijd tussen Veur en Ludens omgezet in samenwerking en optimisme. Beide theaters kunnen nu door. GroenLinks pleit al jaren voor een verhoging van ons sobere budget voor de theaters. Ik ben blij dat het college daar nu een goede stap heeft gezet.’ 

www.facebook.com/GroenLinksLeidschendamVoorburg/ 
www.leidschendam-voorburg.groenlinks.nl/

In de raadsvergadering is een motie aangenomen van de PvdA, GL, CDA en VVD om in de Omgevingsvisie aandacht te besteden aan de parkeerbehoefte van niet alleen personenauto’s, maar ook fietsen. Daarbij wordt ook gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van deelvervoer en electrisch vervoer en de bijbehorende behoefte aan laadfaciliteiten. Ruimte is schaars en de PvdA verwacht dat er in de toekomst minder behoefte zal zijn aan ‘klassieke’ parkeerplaatsen en meer behoefte aan ruimte voor fietsparkeren, deelvervoer en laadplekken. Een toekomstvisie hierop is broodnodig, bleek uit het feit dat GBLV, VVD en CDA uitspraken geen onderzoek te willen doen naar betaald parkeren en dat dat voor hen “nooit” een optie voor parkeerregulering zou zijn. De PvdA wil die optie daarentegen voor de toekomst niet uitsluiten en serieus werk maken van een visie op de toekomst van parkeren voor verschillende vormen van mobiliteit.

http://leidschendamvoorburg.pvda.nl 
Twitter / @PvdALdmVbg 
Facebook / @PvdALV 
voorburg@pvda.nl

Digitaal doorpakken 

Na de paasdagen werd duidelijk geïllustreerd dat het college, de ambtenaren, de gemeenteraad en griffie digitaal doorwerken. Het college had een flink aantal besluiten en beleidstukken voorgelegd en vanuit de raad zelf waren er ook goede voorstellen. In de commissievergaderingen was alles al goed doorgesproken zodat het in de raadsvergadering afgerond kon worden.

Er zijn bijvoorbeeld regels vastgesteld voor woningsplitsing en kamerverhuur, zodat een belegger niet uit geldzucht een buurt kan opzadelen met gevolgen van overbewoning van een pand, maar een mantelzorgwoning wel mogelijk blijft. Zulke regels waren nodig, omringende gemeenten hadden ze al.

Ons parkeerbeleid ligt minder in lijn met dat van omringende gemeenten. Terwijl er geen enkel plan voorlag om betaald parkeren in te voeren, vond de rechtse meerderheid in de raad het nodig om aan de parkeernota toe te voegen dat er ‘nooit’ betaald parkeren komt. Ik vond dat bijna kinderachtig. Je kunt niet vastleggen dat iets nooit gebeurt. De gemeenteraad houdt het recht om iets te heroverwegen en wijzigen in de toekomst. Dit doorpakken van rechts houdt impliciet in dat inwoners die geen parkeerdruk veroorzaken, bijvoorbeeld omdat ze geen auto hebben, nog lang blijven meebetalen aan de nodige handhaving van onze blauwe zones. 

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl

Meer berichten