Logo hetkrantje-online.nl
nieuws uit gemeenteraadvergadering van 11 mei

RAADSFLITS

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 11 mei 2021. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering. 

Bestemmingsplan Vlietvoorde goedgekeurd

De raad heeft het nieuwe bestemmingsplan voor Vlietvoorde goedgekeurd. Hier verrijst straks een ruim opgezette groene wijk; een pareltje in onze gemeente. Wij zijn blij met dit besluit en zien uit naar de start van de ontwikkeling. 

Aanpak eenzaamheid
Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem, ook in onze gemeente. Het college heeft, in lijn met de wens uit ons verkiezingsprogramma, een plan van aanpak eenzaamheidsbestrijding gepresenteerd. Een plan is mooi, maar het moet natuurlijk wel effect hebben. Om dat in de gaten te houden heeft de VVD een motie ingediend om de effecten goed te monitoren en na drie jaar te evalueren. Deze motie is met brede steun aangenomen.

Zorg om parkeerproblematiek rondom Mall
De VVD maakt zich zorgen over de parkeerproblematiek rondom de Mall. Vanwege de drukte werden de parkeergarages gesloten, maar dat leidde tot overlast in de wijk. Dat kan wat ons betreft niet de bedoeling zijn. De burgemeester heeft aangegeven dit anders aan te gaan pakken.

Nadine bedankt!
Deze vergadering hebben we afscheid genomen van PvdA-wethouder Nadine Stemerdink. Ze is bijna 20 jaar actief geweest in de lokale politiek van Leidschendam-Voorburg. Op 17 mei wordt zij de nieuwe burgemeester van Voorschoten. De VVD bedankt Nadine voor haar jarenlange inzet en de fijne samenwerking en wenst haar alle succes en plezier in onze mooie buurgemeente!

Website: www.vvd-lv.nl
Twitter: @VVDLdamVburg
www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg

Pakken we eenzaamheid in Leidschendam-Voorburg aan met een kwartiermaker eenzaamheidsbestrijding die € 175.000 per jaar kost? GBLV/Gemeentebelangen vindt dat zonde van het geld. We kunnen beter inzetten op het echt steunen van allerlei praktische initiatieven. De raadsmeerderheid ziet dat anders: we besteden 175.000 per jaar aan een extra ambtenaar, maar die moet dan wel goed gaan verantwoorden wat hij of zij aan eenzaamheidbestrijding heeft gedaan. 

Het bestemmingsplan Vlietvoorde is in de raad vastgesteld. Een motie op initiatief van GBLV/Gemeentebelangen om rekening te houden met de huidige bewoners in de Duivenvoordecorridor kon gelukkig op unanieme steun rekenen.

Bij bouwplannen die niet passen in een bestemmingsplan kan de gemeenteraad met een verklaring van geen bedenkingen daarvan afwijken. Bij een bouwaanvraag voor een extra villa in Park Vronesteyn staakten eerder de stemmen. Bij de tweede stemming ging de raad met 18 tegen 17 stemmen niet akkoord. GBLV was tegen en daarmee voor de wijk.

De gemeenteraad stemde in met het beschikbaar houden van het budget voor coronasteun. Een motie van GBLV en D66 om de ontvangen rijksgelden voor cultuursteun uit 2020 ook beschikbaar te houden, haalde het niet. We ontvangen wel geld voor cultuur, maar besteden dat niet aan cultuur. Bijzonder, niet?

www.gblv.nl
Facebook: /gemeentebelangenlv
Twitter: @GBLdamVburg
info@gblv.nl

Wethouder Stemerdink

Nadine Stemerdink heeft namens de PvdA vanaf 2002 in Raad en de laatste zes jaar als wethouder hard gewerkt aan een elke dag beter Leidschendam-Voorburg. Nu gaat ze als burgemeester zich inzetten voor het belang van de gemeente Voorschoten. Het CDA dankt Nadine Stemerdink voor haar tomeloze inzet voor Leidschendam-Voorburg en wenst haar veel succes in Voorschoten.

Aanpak eenzaamheid
Eenzaamheid onder ouderen en jongeren is helaas een gegeven. De effecten van de lockdown op mensen hebben de noodzaak van de bestrijding van eenzaamheid nog eens benadrukt. Het CDA is tevreden met het plan van aanpak van wethouder Bouw en vraagt om een voorspoedige aanpak zodat we de omvang van sociale isolatie in onze gemeente kunnen terugdringen. Het is daarbij belangrijk om daar kerken en moskeeën, wijk-, buurt- en sportverenigingen en kunst- en cultuurinstellingen en vooral vrienden, buren en familie te betrekken. 

Corona
Het einde van de corona-tunnel lijkt te naderen. Voorzichtigheid blijft geboden, maar in de discussie over herstelbeleid na Corona vraagt het CDA expliciet om een visie van het College op dit herstelbeleid. Essentiële elementen daarin is dat ondernemers weer kunnen ondernemen, jongeren kunnen sporten, mensen die hun baan verloren door corona weer terugkeren in het arbeidsproces, etc.

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Neem dan contact op via fractie-CDA@leidschendam-voorburg.nl.
www.cda-leidschendamvoorburg.nl
www.facebook.com/cdalv
www.twitter.com/CDALdamVburg

Belangrijk nieuws voor lokale democratie

Goed nieuws voor de lokale democratie; de gemeenteraad ging unaniem akkoord met een D66-voorstel voor meer openheid en transparantie in het bestuur. Alle inwoners kunnen straks zelf vinden welke ambtenaar waarover mag besluiten en hoe de gemeente georganiseerd is. En ook waarover burgemeester en wethouders vergaderen. 

“Het college vond dat onnodig. Gelukkig oordeelde de gemeenteraad anders,” aldus D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem. “De gemeente heeft immers niets te verbergen voor de inwoners. Zet dus de luiken maar ver open!”

Ook stemde de volledige gemeenteraad in met een D66-voorstel waardoor de gemeente sneller moet beslissen over vergunningen voor bijvoorbeeld een braderie, een kinderjaarmarkt of een sportevenement van scholen. Van Maldegem: “Zodat je eerder weet waar je aan toe bent als je een goed idee hebt voor de gemeente.”

Voor de lokale culturele instellingen was er ook goed nieuws. Een derde voorstel van D66 is aangenomen dat ervoor zorgt dat geld voor cultuur ook echt uitgegeven wordt aan cultuur. D66-raadslid Charlotte Bos: “Ons culturele fundament moeten we beschermen. En daar is simpelweg geld voor nodig.”

Zie jij kansen voor onze gemeente, dan horen we die graag. Je kunt je ideeën kwijt via fractie@d66leidschendam-voorburg.nl. Ook als je in gesprek wil met onze raadsleden over andere zaken. Tot snel! 

Drukte, Eenzaamheid en Kansen

Naar aanleiding van de enorme drukte tijdens het weekend en de meivakantie in The Westfield Mall of the Netherlands en de daar door ontstane verkeersoverlast en de overtreding van de Corona maatregelen binnen de Mall, heeft GroenLinks in het vragenuurtje verschillende vragen gesteld over hoe de Gemeente dit gaat nu en in de toekomst gaat voorkomen. De burgemeester heeft laten weten dat hier inderdaad extra maatregelen genomen gaan worden, zoals extra handhaving en betere communicatie.

GroenLinks is blij dat de aanpak van eenzaamheid in onze gemeente stevig op de kaart gezet is. De motie om kleine organisaties en verenigingen te helpen om dit zo snel als mogelijk weer op te laten pakken, die ons raadslid Natalie van Weers, samen met het CDA indiende werd dan ook unaniem aangenomen. Want eenzaamheid verdrijven is iets wat we alleen samen kunnen doen.

Het laatste onderwerp was het zogenaamde aanscherpen van het Sociaal Kompas. Hier heeft onze fractievoorzitter zich ontzettend ingezet voor het versterken en ontwikkelen van de onafhankelijkheid van inwoners. Soms hebben mensen een steuntje in de rug nodig om hun eigen leven te leiden met keuzevrijheid en kansen.

facebook.com/GroenLinksLeidschendamVoorburg/
www.leidschendam-voorburg.groenlinks.nl/

Samen sterker uit de crisis

De gemeenteraad heeft op 11 mei afscheid genomen van PvdA-wethouder Nadine Stemerdink, die burgemeester wordt van Voorschoten. Burgemeester Tigelaar sprak zijn dank uit voor de jarenlange inzet van Nadine voor onze gemeente op het gebied van het sociaal domein, sport en de openbare ruimte. We zullen haar gaan missen en wensen haar heel veel succes in Voorschoten!

De gemeenteraad heeft daarnaast besloten ook in 2021 3 mln. beschikbaar te stellen voor instellingen, verenigingen en andere organisaties die hard getroffen worden door de Coronacrisis. Breed gedeeld werd er in de raad dat we ruimhartig moeten omgaan met verzoeken om steun en dat we ons ook moeten gaan voorbereiden op het herstel na Corona. De burgemeester zegde toe dat daarvoor deze zomer een plan wordt gepresenteerd.

Een mooi resultaat was ook dat er 2 initiatiefvoorstellen zijn aangenomen die het lokale bestuur transparanter en sneller gaan maken. Ten eerste een voorstel van D66 en PvdA om meer documenten openbaar te maken zodat burgers meer zicht hebben op de besluitvorming. Ten tweede een voorstel van D66 om de beslistermijnen waar mogelijk te verkorten.

http://leidschendamvoorburg.pvda.nl
Twitter / @PvdALdmVbg
Facebook / @PvdALV
voorburg@pvda.nl

Digitaal doorpakken 

Een nieuw begin
In de raadsvergadering van 11 mei nam Nadine Stemerdink afscheid. Zij was een goede wethouder. Ik herinner mij dat ik haar in de vorige raadsperiode tegenkwam in overleggen en bijeenkomsten. Toen ze wethouder werd en ik slechts commissielid van een kleine oppositiepartij was, bleef zij even benaderbaar en deelde zij proactief informatie als het relevant was. Nadine Stemerdink zal in Voorschoten ook echt een burgemeester met een open houding, voor alle inwoners zijn. Met oog voor mensen in moeilijkheden. Gods zegen zij met haar.

In de raadsvergadering is o.a. de besteding van het geld voor coronasteun besproken. De ChristenUnie-SGP heeft met GroenLinks voorgesteld om te kijken naar schuldhulpverlening die sneller start en korter duurt, voor ondernemers en andere inwoners die dit door de coronacrisis nodig hebben. Dit met de gemeente Utrecht als voorbeeld, waar recent een schuldhulptraject is ingevoerd dat sneller start en 2 jaar duurt i.p.v. 3, voor mensen met problematische schulden. Uiteindelijk is iedereen erbij gebaat als we samen sneller uit een crisis komen. Het college is zeker bereid om naar schuldhulp te kijken, ook naar het hoopgevende Utrechtse voorbeeld. Ons voorstel werd aangenomen, alleen de steun van de VVD ontbrak in het rijtje.

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl

Meer berichten