Logo hetkrantje-online.nl
<p>Kaartje blauwe zone (afbeelding: Marije de Vries).</p>

Kaartje blauwe zone (afbeelding: Marije de Vries).

Uitbreiding blauwe zone Leidschendam Centrum

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - De gemeente werkt aan het verlagen van de parkeerdruk in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid. Samen met inwoners, ondernemers en bezoekers van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid is gezocht naar maatregelen om de parkeerdruk te verminderen.

Een van de maatregelen is een uitbreiding van de blauwe zone. Het college van burgemeester en wethouders heeft een ontwerp verkeersbesluit en een concept ontheffingenbeleid parkeerschijfzone Leidschendam Centrum vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen en inspraak.

De uitbreiding van de blauwe zone moet ervoor zorgen dat de parkeerdruk omlaag gaat en er meer ruimte op straat ontstaat voor bewoners en bezoekers van het Damcentrum. De uitbreiding van de blauwe zone zorgt ervoor dat langparkeerders zonder ontheffing niet meer in het gebied kunnen parkeren en dat bewoners met een parkeerplaats op eigen terrein deze beter gaan benutten.

Als begrenzing van het blauwe zone gebied worden de natuurlijke barrières zoveel mogelijk aangehouden: de watergangen langs de Plaspoelkade en Schoorlaan en de Vliet en de wegen rond het Kwadrant. In Leidschendam-Zuid wordt de Leidsekade ook een blauwe zone. Het kernwinkelgebied blijft gelijk aan de huidige situatie met een kleine uitbreiding ter hoogte van de Hoogvliet. Dit gebied is met name bedoeld voor kortparkeerders. Daarom geldt hier een blauwe zone van maximaal 1 uur overdag (maandag tot en met zaterdag 08:00-18:00 uur). Ontheffingen zijn in dit gebied niet geldig.

De overige straten zijn bedoeld voor bewoners, bezoekers en werknemers van bedrijven in het Damcentrum. De blauwe zone krijgt, net als de Dampleingarage, een parkeerduur van maximaal 2 uur overdag (maandag tot en met zaterdag 08:00-18:00 uur).


(foto: DJ).

Ontheffingen

Uit de telcijfers van de parkeergarage blijkt dat er enige ruimte is om extra ontheffingen voor direct omwonenden van de parkeergarage uit te geven. Voorgesteld is de regeling uit te breiden naar alle bewoners met een adres in de 1 uurs zone. Dit betreft een uitbreiding met de Damlaan. Reden hiervoor is dat deze bewoners met hun ontheffing niet binnen de 1 uurs zone mogen parkeren.

Het aantal ontheffingen per woning wordt gekoppeld aan het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein: er kunnen maximaal twee ontheffingen per woning aangevraagd worden wanneer er geen parkeerplaats op eigen terrein is. Voor woningen met één parkeerplaats op eigen terrein geldt dat er maximaal één ontheffing voor de tweede auto aangevraagd kan worden. Voor woningen met twee of meer parkeerplaatsen op eigen terrein is er geen ontheffingsmogelijkheid. De ontheffing is niet geldig in het kernwinkelgebied (1 uurs zone) en geldt ook niet in de parkeergarage Damplein.

Bedrijven komen in aanmerking voor één ontheffing per tien werknemers, net als in het huidige uitgiftebeleid. De ontheffing is niet geldig in het kernwinkelgebied (1 uurs zone) en niet in de parkeergarage Damplein. Bewoners en bedrijven die wonen of gevestigd zijn binnen een blauwe zone kunnen, net als in het huidige uitgiftebeleid, per adres één bezoekersontheffing aanvragen. De bezoekersontheffing is niet geldig in het kernwinkelgebied (1 uurs zone) en niet in de parkeergarage Damplein.

Ongeveer een jaar na de ingangsdatum van de blauwe zone en het ontheffingenbeleid wordt de parkeerdruk en de beleving hiervan opnieuw gemeten. Op basis daarvan wordt afgewogen om de blauwe zone wel of niet naar Leidschendam-Zuid uit te breiden.

Zienswijzen en inspraak

Het ontwerp verkeersbesluit blauwe zone Leidschendam Centrum en het concept Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone Leidschendam Centrum worden gepubliceerd en vrijgegeven voor zienswijzen en inspraak gedurende een termijn van vier weken. De termijn loopt tot en met 9 juli 2021.

Het concept Ontheffingenbeleid wordt door het college vrijgegeven voor inspraak van 11 juni 2021 tot en met 9 juli 2021. Tijdens de inspraakperiode kunt u schriftelijk een inspraakreactie indienen. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam, onder vermelding van ‘inspraakreactie Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone Leidschendam Centrum’. Het is ook mogelijk om de inspraakreactie per e-mail te sturen naar info@lv.nl.

Het concept Ontheffingenbeleid ligt gedurende de inspraakperiode ook ter inzage in het Servicecentrum in Leidschendam. Alle inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt in een inspraakverslag. Dit verslag wordt, naar verwachting in september 2021, samen met het definitieve Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone Leidschendam Centrum ter vaststelling aan het college voorgelegd.

Meer berichten