(foto: Ap de Heus).
(foto: Ap de Heus).
Wie vindt wat?

RAADSFLITS

Actueel 600 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 10 mei 2022. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering.

Goed om weer bij elkaar te zijn

Het was de eerste gemeenteraadsvergadering in de nieuwe periode. We hebben ruim twee jaar digitaal vergaderd. Deze periode startten we gelukkig weer met z’n allen bij elkaar. Ook op deze plek willen we alle nieuwe collega’s feliciteren met hun benoeming tot gemeenteraadslid. De VVD kijkt uit naar een positieve en prettige samenwerking.

Opvang vluchtelingen Oekraïne
De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor Leidschendam-Voorburg. Oekraïners hebben hun toevlucht gezocht in Nederland en dus ook in onze eigen gemeente. Veel van onze inwoners hebben mensen in huis genomen of dragen op een andere manier bij. Fantastisch! De gemeente biedt steun in onder meer (het regelen van) inkomen, onderwijs en langdurige huisvesting. Voor dat laatste wordt een kantorenpand aan de Overgoo omgebouwd. De VVD juicht dit toe maar vraagt ook aandacht voor de ondernemers die daar ruimte huurden.

Investeren in Vreugd en Rust
Park Vreugd en Rust krijgt een grote opknapbeurt. Een plan van Mooi Voorburg, Museum Swaensteyn, Central Park en de gemeente hiertoe is unaniem aangenomen. Met dit besluit wordt onze gemeente weer een stukje mooier. Een heel mooi resultaat zo in onze allereerste vergadering.

De eerste raadsvergadering van de nieuwe periode is een feit

Onder voorzitterschap van Hans Peter Klazenga begonnen we feestelijk met de installaties van nieuwe raads- en commissieleden, een plaatsvervangend griffier en diverse benoemingen. Met maidenspeeches die qua inhoud veel beloven voor de toekomst, gefeliciteerd allemaal! Inhoudelijk werd er langdurig stilgestaan bij de Oekraïne crisis, naast gevoelens van meeleven hebben we ook 1,5 mln. gereserveerd voor de opvang van vluchtelingen. Overgoo is zo’n aangegeven plek, maar kent veel zorgen bij de ondernemers die daar momenteel kantoor houden en ook zeer binnenkort weg moeten. 2 ondernemers hebben ingesproken om hun zorgen te uitten. Die zorgen zijn er ook bij de omwonenden, en we zijn dan ook blij met de toezegging van wethouder Kist om tot een oplossing te komen. Wij hebben wethouder Kist leren kennen als hardwerkend en opkomend voor de zwakkeren in onze samenleving en betreuren het dan ook dat uitgerekend hij een motie van afkeuring kreeg rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen gesteund door PvdA, GroenLinks, SP en CU. GBLV heeft tegen deze motie gestemd en wij zijn ervan overtuigd dat Kist zijn goede werk blijft voortzetten o.a. door snel meer opvangplekken te regelen voor vluchtelingen.

Eerste raadsvergadering

De eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen was meteen een bijzondere. In een debat over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne werd een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Floor Kist, nota bene gesteund door zijn eigen partij GroenLinks. D66 heeft tegen deze motie gestemd. Mahjoub Mathlouti: “Dit is een te zwaar middel dat geen recht doet aan de staat van dienst van wethouder Kist.’’ 

De motie werd niet aangenomen.

Wethouder Floor Kist meldde dat er niet langer wordt gepauzeerd wat met de uitvoering van de motie om snel flexwoningen te vinden, maar hij had nog weinig hoopgevende berichten. Waarna een motie gesteund door GroenLinks, die de handelswijze van de wethouder afkeurde, het niet haalde. Pijnlijk voor zowel de wethouder als de fractie van GroenLinks. Echter onze fractie had niet het gevoel dat zij anders konden. Zorgen voor een ruimhartig asiel beleid was één van de belangrijkste redenen om deel te nemen aan dit College en voor de motie voor Flexwoningen hebben we hard gevochten. GL raadslid Kees Elenbaas benadrukte dat voor de noodopvang van vluchtelingen te weinig is gedaan en te laat is gereageerd. We komen zelfs als Overgoo heel snel omgebouwd wordt, nu al zeker 100 plaatsen te kort.Iris Feld hield niet alleen een vlammend betoog maar kreeg ook brede steun voor haar motie over de gevolgen van de verandering van de vrijwillige ouderbijdrage op scholen. Zij wil zich inzetten om alle kinderen een goede start krijgen in het leven en wil zich er hard voor maken dat ieder kind de onvergetelijke ervaringen beleeft, die soms alleen school ze kan bieden.

Vertrouwen, solidariteit, inzet en verwachtingen

De eerste inhoudelijke gemeenteraad van de nieuwe raadsperiode 2022-2026 begint traditioneel met benoemingen in diverse commissies. Het was de prelude voor een raadsvergadering die direct met een ‘zwaar onderwerp’ van start ging: de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. De zoektocht naar goede opvang, ook voor de middellange periode, de financiering ervan, de sociale aspecten zoals, scholing en begeleiding. De complexiteit van die opvang trekt een stevige wissel op de inzet van onze inwoners en gemeentelijke organisatie. 

Het CDA heeft ook specifieke aandacht gevraagd voor de zorg voor voldoende huisvesting waar ook anderen zoals woningzoekenden jongeren en statushouders recht op hebben. Een complex onderwerp.

Het CDA kijkt met bewondering en vertrouwen naar de inzet en initiatieven van vrijwilligers en verenigingen, Kerken, inwoners en organisaties. Daarom namen we het, breed gedragen, initiatief om deze periode vast te leggen in een ‘tijdsdocument’. Zodat jongeren en ouderen weten en kunnen leren waarom solidariteit, belangeloze inzet, medemenselijkheid, recht, democratie en humanitaire waarden - zeker onder de schaduw van een oorlog - zulke grootse waarden zijn.

Voor CDA-raadslid Liesbeth van der Heide was het, samen met enkele leden uit andere fracties, tevens de gelegenheid voor haar maidenspeech. Haar eerste bijdrage ging over een motie over mogelijkheden voor de gemeente inzake de vrijwillige ouderbijdrage op school. Het is voor haar het formele begin van de inzet voor een veiliger, socialer, duurzamer en mooier Leidschendam-Voorburg voor iedereen

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Neem dan contact op via fractie-CDA@leidschendam-voorburg.nl.

www.cda-leidschendamvoorburg.nl 
www.facebook.com/cdalv 
www.twitter.com/CDALdamVburg

Een bewogen begin van de nieuwe raad

Op dit moment biedt Leidschendam-Voorburg als gemeente welgeteld aan nul Oekraïense vluchtelingen noodopvang. Beschamend. Gelukkig zijn er mensen die vluchtelingen op eigen gelegenheid in huis nemen, maar onze gemeente staat er gekleurd op. In december vorig jaar is nog voorgesteld om meer snelheid te maken met het (om)bouwen van tijdelijke woningen. Over de manier waarop met de uitvoering van die motie is omgegaan, diende de PvdA een motie van afkeuring in. Die motie werd door alle linkse partijen gesteund, maar helaas stemden VVD, GBLV, CDA en D66 tegen de motie.Daarnaast werd er gedebatteerd over de vrijwillige ouderbijdrage in het basis- en voortgezet onderwijs. Ons nieuwe raadslid Suzanne Kok legde met haar eerste inbreng in het debat ook haar zogeheten “maiden speech” af. Die ging over het bestrijden van kansenongelijkheid en de belangrijke taak van de gemeente hierin. Haar inbreng is terug te lezen of te kijken via leidschendamvoorburg.pvda.nl. We horen graag je reactie!

http://leidschendamvoorburg.pvda.nl
Twitter / @PvdALdmVbg
Facebook / @PvdALV

De SP voelt zich als een kat in een vreemd pakhuis

Het is opmerkelijk, maar heel goed te verklaren, dat de manier van werken in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg door de SP als uiterst vreemd ervaren wordt. Al na een paar bijeenkomsten blijkt dat er nogal wat mis is met de regels op basis waarvan gewerkt wordt. Regelementen sluiten niet op elkaar aan, bevatten tegenstrijdigheden en hebben soms geen (duidelijke) onderbouwing. Kennelijk zijn, door politieke verhoudingen in het verleden, de vergaderregels en organisatie van de raad zo gegroeid. Vooral met het bepalen wat wel of niet besproken wordt gaat het volgens de SP niet goed in Leidschendam-Voorburg. Zo is het mogelijk dat een raadsbesluit heel stilletjes, zonder dat er maar één woord in een vergadering over gezegd is, aangenomen kan worden. Dat vraagt niet alleen om ongelukken, maar de inwoner krijgt zo ook geen vertrouwen in de politiek. Het behoort helder te zijn hoe besluiten door de gemeenteraad genomen worden. Hier valt dus nog het nodige te verbeteren. Ondertussen zal de SP de instrumenten die wel (voor ieder raadslid) ter beschikking staan inzetten om de broodnodige openheid van bestuur te bevorderen. Een opdracht die overigens voor de hele raad geldt.

Feestelijk en beladen

De eerste raadsvergadering van deze raadsperiode 2022-2026 was zowel beladen als feestelijk. Feestelijk, omdat de raad compleet is gemaakt met de installatie van diverse raadsleden en commissieleden. Daarnaast waren er verschillende nieuwe raadsleden die voor het eerst het woord voerde in de raad en daarmee hun maidenspeech uitspraken, zo ook ik zelf over de opvang van vluchtelingen. Het gaat niet goed met de snelheid waarmee we de opvang van vluchtelingen organiseren in onze gemeente. Er is in onze gemeente nog geen (nood)opvang gerealiseerd terwijl we al sinds de crisis in Afghanistan van dit najaar op zoek zijn naar geschikte plaatsen. Daar komt bij dat de landelijke overheid voor eind juni fors extra noodopvangplekken nodig heeft. Een motie om het college aan te sporen meer daadkracht te tonen hebben we daarom van harte ondersteund.De eerste raadsvergadering was ook beladen door een motie van afkeuring over het tijdelijk niet uitvoeren van een motie. Een motie waarin de raad unaniem vroeg om plaatsen te zoeken voor flexwoningen voor vluchtelingen en starters. De ChristenUnie heeft deze motie van afkeuring ook gesteund. Voor het herstel van vertrouwen is het belangrijk dat raad en inwoners kunnen rekenen op een college die uitvoering geeft aan moties. Een aansporing dus hoe de verhouding tussen raad en college wel zou moeten zijn.

Frank Wilschut, fractievoorzitter ChristenUnie

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl

Uit de krant