Impressie woningbouw Vlietvoorde West (foto: Blauwhoed / MIX Architectuur).
Impressie woningbouw Vlietvoorde West (foto: Blauwhoed / MIX Architectuur).

Geen Milieu Effect Raportage voor plan Vlietvoorde Weide

Actueel 1.095 keer gelezen

Leidschendam - In de ‘Structuurvisie Duivenvoordecorridor’ is de toekomstvisie voor de Duivenvoordecorridor tussen Leidschendam en Voorschoten beschreven. 

Kort samengevat is het doel voor dit gebied het uitplaatsen van glastuinbouwbedrijven en het versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het gebied. Dit wordt gedeeltelijk bekostigd door beperkte woningbouw te ontwikkelen. Over de verhouding zijn bindende afspraken gemaakt met Rijk en provincie. Zo kan de Duivenvoordecorridor ook in de toekomst een groene verbindingszone tussen het Groene Hart en de bossen en duinen langs de kust bij Wassenaar blijven.

In de afgelopen jaren is al een aantal kleinere locaties die bijdragen in de bekostiging van Vlietvoorde (zoals het project nu heet), tot ontwikkeling gekomen. Het ontwerpbestemmingsplan Vlietvoorde Weide is bedoeld om de herontwikkeling op het gemeentelijk perceel Schakelstuk en het aangrenzende perceel van de GAMMA aan de Veursestraatweg naar een kwalitatief hoogwaardig en groen woonmilieu te faciliteren, in een plan met woningen in een groene omgeving.

Er moet wel gekeken worden of er een mileu effect rapportage (MER) nodig is. Voorafgaand aan de besluitvorming over het (ontwerp)bestemmingsplan moet beoordeeld worden of er als gevolg van de plannen zodanige belangrijk nadelige effecten voor het milieu te verwachten zijn, dat een nader milieueffectrapport moet worden opgesteld. De uitkomsten van de onderzoeken of een MER noodzakelijk is, zijn door verschillende ambtelijke vakspecialisten beoordeeld en getoetst aan de hand van de m.e.r.-regelgeving. Hieruit komt naar voren dat er geen MER nodig is. Wel moet een nieuwe stikstofberekening worden gemaakt. Omdat dit plan op basis van de ‘oude’ berekening ruimschoots onder de norm blijft, worden bij een nieuwe berekening echter geen knelpunten verwacht.

Bij één van de woningen in het plangebied is de geluidsbelasting door wegverkeer hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Daarvoor kan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB vastgesteld worden om het plan te laten voldoen aan de Wet geluidhinder.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant