Afbeelding

"Bomenkap langs A4 blijft beperkt"

Actueel 124 keer gelezen

Leidschendam - De Gasunie kapt grote en kleinere bomen, houtopstanden en struikgewas aan de oostzijde van Vlietland langs de A4. Dit heeft tot veel aandacht geleid. Op initiatief van gemeente Leidschendam-Voorburg en provincie Zuid-Holland heeft de Gasunie daarom opnieuw gekeken naar wat nodig is. Daaruit blijkt dat negenentachtig herplantplichtige bomen verwijderd worden op een strook van 40 meter breed en ruim anderhalve kilometer lang. Na de aanleg van de RijnlandRoute worden negenentachtig nieuwe bomen herplant op grond van recreatiegebied Vlietland zelf.

Gedeputeerde Floor Vermeulen: 'Dit zijn belangrijke werkzaamheden voor de aanleg van de weg. Vanzelfsprekend is de omgeving door de Gasunie vooraf ingelicht en vinden de werkzaamheden plaats volgens geldende wet- en regelgeving. Daar zien wij als provincie ook op toe.' Wethouder Floor Kist: 'Ik ben blij dat het op ons aandringen goed is uitgezocht en bovendien betekent dat bomen worden teruggeplaatst in het recreatiegebied. Ik vertrouw erop dat de provincie bij de verdere werkzaamheden alle belanghebbenden tijdig blijft betrekken.' Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in alle fasen van het project RijnlandRoute met de provincie Zuid-Holland gesproken. Daarbij heeft de gemeente verschillende wensen ingebracht, zoals over het beperken van overlast voor de omgeving en over betere inpassing in het landschap. De bomen, houtopstanden en struikgewas worden verwijderd langs de A4 om een aardgastransportleidingen te verleggen vanwege de nieuw aan te leggen weg N434 tussen de A44 en de A4 (de RijnlandRoute). Deze aardgastransportleiding levert gas aan onder meer woningen en glastuinbouwbedrijven in het Westland. De bomen moeten gekapt zijn voor de start van het broedseizoen (half maart 2017), zodat de leiding in de zomerperiode kan worden verlegd. De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio, vooral rond Leiden en Katwijk. Voor de aanleg van de nieuwe weg is een provinciaal inpassingsplan vastgesteld en zijn twee Tracébesluiten genomen. Deze zijn met uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 2016 onherroepelijk geworden. De aanleg start in 2017.

Uit de krant