(foto: Michel Groen).
(foto: Michel Groen).

RAADSFLITS juli

Gemeente 19 keer gelezen

In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 15 juli 2014. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken. Bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering.

GBLV

Participatieladder: Meedoen waar kan


In ons verkiezingsprogramma stond dat GBLV samen met de bewoners wil besturen en dat kan volgens de zogenaamde participatieladder. Zes traptreden om de burger te betrekken bij het lokale bestuur. Het College heeft besloten volgens dit principe te gaan werken. Of alle treden gebruik kunnen worden ligt uiteraard aan de situatie. Maar het voornemen is er, inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de plannen, besluitvorming en uitvoering.

De zes treden:
• informeren (gemeente bepaalt de agenda en informeert de inwoners)
• raadplegen (gemeente luistert naar de inwoners in een open en vrijblijvend gesprek)
• adviseren (gemeente vraagt advies en mobiliseert de inwoners om ideeën aangedragen te krijgen)
• coproduceren (gemeente en inwoners ontwikkelen samen een plan wat uitgevoerd wordt)
• meebeslissen (gemeente en inwoners zoeken samen naar oplossingen en beslissen samen)
• zelfbestuur (gemeente laat de agenda en besluitvorming over aan de inwoners. De ambtelijk diensten zijn voornamelijk ondersteunend).

Op voorstel van GBLV wordt bij de raadsvoorstellen duidelijk aangegeven op welke trede de inwoners betrokken worden bij de voorstellen, wel zo duidelijk!
Tijdens de raad spraken een aantal inwoners uit De Zijde hun zorgen uit over de komst van een moskee in het TIO-gebouw. De fractie snapt een aantal zorgen en is met meerdere wijkbewoners hierover in gesprek.

GBLV is blij dat wethouder Rozenberg nu daadwerkelijk aan de slag gaat om de effecten van de bezuinigingen te monitoren (zijn voorgangers hebben dit niet opgepakt ondanks toezegging aan de raad). Hij is ook al concreet in gesprek met de wijkverenigingen over de huurtarieven, een belangrijkpunt uit het verkiezingsprogramma van GBLV.

VVD

Zorg en Vertrouwen

De VVD maakt zich zorgen over de commotie die is ontstaan over de komst van een moskee naar de Zilvermeeuwlaan in Leidschendam. Bewoners hebben een emotioneel betoog gehouden in de raad. Er heerst veel zorg en onrust. Deze maatschappelijke onrust is ontstaan door onduidelijke communicatie.
De gemeente moet er nu alles aan doen om zorgvuldig met de inwoners en de stichting de Eenheid te communiceren. Afweging zal ook plaats moeten vinden van de mogelijke overlast, met name in verkeer en parkeren, van de talrijke bezoekers. De VVD is kritisch op het proces en roept de gemeente op om uiterst zorgvuldig met de ontstane onrust om te gaan. De omwoners hebben hier recht op.

De VVD is verheugd over het gerealiseerde financiële resultaat in 2013. De in de afgelopen periode door de VVD wethouder ingezette koers van financiële degelijkheid heeft geresulteerd in een gunstig resultaat. Dus voor de VVD geldt: huidig wethouder financiën, ga door op de uitgestippelde weg. Ook de bezuinigingen liggen goed op koers en er is daarom geen reden voor aanpassingen. Hierdoor kunnen de lasten voor de inwoners ook in tijden van bezuinigingen laag blijven.

Daarnaast is de VVD zeer verheugd dat inwoners en ondernemers laten zien dat door zelfstandig denken, zonder overheidsbemoeienis er prachtige initiatieven kunnen ontstaan.
VVD staat voor minder regels minder overheid. Als eerste resultaat de gerealiseerde koopzondagen en de proef met langere terrasuren. Dit biedt kansen aan de gemeente, inwoners en ondernemers.

De VVD wenst iedereen een fijne zomer toe.

Facebook: https://nl-nl.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg. Twitter: @VVDLdamVburg.

D66

D66 geeft zomeroverpeinzingen mee aan College en Raad


Tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces van afgelopen dinsdag zijn de kaders voor de begroting van volgend jaar besproken. D66 heeft zowel College als Raad een aantal punten meegegeven, ter overdenking op een mooie zomeravond. Wat D66 betreft biedt de solide begroting van de gemeente comfort voor de uitdagingen die voor de deur staan. We zijn in staat risico’s die bijvoorbeeld gepaard gaan met de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden voor re-integratie, (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning, op te vangen. En dat is goed nieuws.

We pakken als raad de bestuursstijl aan door de vergadercyclus te verkorten en daarmee de bestuurlijke slagkracht te vergroten. Een belangrijk punt voor D66. Het verbeteren van de kwaliteit en snelheid van besluitvorming is nodig om alles wat op ons afkomt het hoofd te bieden. We investeren in de lokale economie, in duurzaamheid en onderwijs, onderwerpen die D66 aan het hart gaan. Over veel onderwerpen gaan we ook met u in gesprek na de zomer. Wordt vervolgd.


D66 is blij dat de raad unaniem heeft gekozen voor het aanbieden van sportaccommodaties, maatschappelijk vastgoed en aanlegplaatsen tegen een maatschappelijk tarief. Dit is in het algemeen belang, zodat ze zo breed mogelijk toegankelijk zijn voor onze inwoners. Daardoor kunnen we onze inwoners betaalbaar laten sporten, het verenigingsleven laten bloeien en meer dagtoeristen trekken, goed voor onze economie.

Voor nu wenst D66 u een prachtige zomer met wat tijd voor enkele mooie overpeinzingen.
Contact met D66? www.leidschendamvoorburg.d66.nl fractie@d66leidschendam-voorburg.nl.

CDA

Fooi voor inwoners


Het College van GBLV, VVD en D66 is inmiddels ruim 2 maanden aan de slag. Reikhalzend keken we uit naar de Kaderbrief die een tipje van de sluier zou oplichten van wat dit nieuwe College precies wil bereiken, maar die ruim 2 maanden waren blijkbaar niet voldoende om meer inzicht in de plannen voor volgend jaar te bieden. Het blijft alleen bij een toelichting op de financiële veranderingen die van buiten op ons afkomen. Het CDA vindt dit uitermate teleurstellend.

Lastenverlichting voor de inwoners

De door het College toegezegde eenmalige lastenverlichting van 175.000 euro is wel opgenomen. We hebben het hier over eenmalig 2,40 euro lastenverlichting per inwoner!! Terwijl we straks alleen al voor Leidsenhage 7 miljoen euro aan extra inkomsten krijgen. Het CDA vindt het onbegrijpelijk dat het College niet nu al met verdere plannen komt. Dus komt er weer een zoveelste verkenning naar verdere lastenverlichting voor de inwoners of blijft het bij deze fooi van 2, 40 euro per inwoner?

Moskee
De afgelopen weken zijn tientallen bewoners van de wijk de Zijde in Leidschendam overvallen door de mogelijke komst van een moskee in hun woonwijk. Slechte communicatie van het College van Burgemeester en Wethouders versterkte niet het vertrouwen van de inwoners in de gemeente. Oplossingen voor de parkeerproblematiek en de toegang tot de wijk zijn nog steeds een punt van zorg bij de bewoners. Vooralsnog is onduidelijk of de Stichting Eenheid zich binnenkort gaat vestigen in het voormalige TIO-gebouw.

PVDA

Always look at the bright side of life


Niet blij was de PvdA met de uitspraak van collegepartijen dat zij het laatste deel van de bezuinigingen op maatschappelijke organisaties gewoon willen doorzetten. Ondanks al het geld dat de gemeente over heeft. En ondanks alle verkiezingsprogramma’s en -uitspraken. Alhoewel de wethouder aangaf de effecten van bezuinigingen op maatschappelijke organisaties te willen meewegen, bleek hij het vooral bij woorden te willen houden. Een motie van PvdA en GL hiertoe werd bij hoofdelijke stemming verworpen door Gemeentebelangen, VVD en D66. Ondanks hun eigen verkiezingsbeloften? De PvdA blijft vinden dat gekeken moet worden naar maatschappelijk belang, zeker nu de gemeente zoveel geld heeft overgehouden!

Positief is de PvdA over de toezegging van wethouder Mijdam dat geld voor armoedebestrijding ook hiervoor moet worden gebruikt. Het geld is van het rijk maar is niet toegewezen aan een bepaald budget. Met een raadsbreed gesteunde motie van de PvdA, GL en CDA is vastgelegd dat de Raad dit geld uitdrukkelijk wil besteden aan armoedebestrijding. En zo hoort het ook!

Ronduit blij was de PvdA met de positieve reactie van alle partijen inclusief het College op het Initiatiefvoorstel van PvdA en VVD om de terrasopeningstijden met een uur te verlengen tot 24.00 uur. De burgemeester is bereid een proefperiode gedurende de zomermaanden uit te roepen. Alle horeca mag dan het terras tot 24 uur gebruiken. Daarbij worden reacties van horeca én omwonenden betrokken bij definitieve uitwerking. Hopelijk volgen vele mooie zomeravonden op het terras, zonder veel extra overlast voor de omwonenden natuurlijk!

GroenLinks

Plannen GroenLinks ambitieuzer dan coalitie


De komende vier jaar gaat de GroenLinks werken aan duurzaamheid, zorg en werk. De fractie presenteerde gisteren in de gemeenteraad hun eigen plannen.
Voor duurzaamheid laten we ons inspireren door wat er in Amersfoort en Nijmegen gebeurt. Nijmegen staat op de nominatie om de Groene Hoofdstad van Europa te worden. De GroenLinks wethouders in die steden hebben aanzienlijke stappen genomen die niet alleen goed zijn voor natuur en milieu, maar ook een slinger geven aan economische activiteiten. Wij werken op basis van deze plannen onze eigen plannen uit.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat weet iedereen. Om dat uitgangspunt kracht bij te zetten organiseert GroenLinks een bijeenkomst over preventie in welzijn en zorg. We denken dat kleinere bedragen in welzijn en maatschappelijke ondersteuning grotere bedragen in de zorg gaan voorkomen. De bijeenkomst gaat in op een aantal recente studies daarover. Bovendien gaan met echte professionals aan de slag om hun ervaringen op te halen. Dat gebruiken we dan bij de invoering van de nieuwe sociale wetten.

Op weg naar werk, kiest GroenLinks twee insteken. Een goed beeld krijgen van de arbeidsmarkt, waarbij we vooral op zoek gaan naar kansen aan de onderkant ervan. En we werken onze visie op zorg en economie verder uit. We beginnen de belangrijkste partijen bij elkaar te brengen. Onze gemeente is de meest vergrijsde van Nederland. Door samen te werken met kennisinstellingen en bedrijven uit de regio kunnen we zowel de zorg voor ouderen verbeteren, als de economie stimuleren.

ChristenunieSGP

Van inwoners tot college


De laatste vergadering voor het zomerreces was zeker niet de minst belangrijke. Aan het begin ervan maakten diverse inwoners gebruik van hun inspreekrecht. Onderwerp was de komst van een moskee in het voormalige TIO-gebouw. Er was nogal wat kritiek op de wijze waarop de gemeente heeft gecommuniceerd (of niet gecommuniceerd) rondom het bestemmingsplan. Als raad moeten we hier zeker nog eens goed naar kijken. Alle insprekers hadden overigens een waardige toon, wat een belangrijk pluspunt is in een kwestie als deze.

Vervolgens werden redelijk snel de jaarstukken 2013, de inrichting van de programmabegroting en de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad besproken. Het laatste punt heeft als gevolg dat we na de zomer een proef gaan nemen met een vierwekelijkse en een vijfwekelijkse vergadercyclus. Voor een eenmansfractie lastig, maar gelukkig zijn er twee toegevoegde commissieleden die met veel inzet ondersteuning bieden.

Het belang van een goede planning van onderwerpen bleek direct toen de Wet Markt en Overheid ter sprake kwam. Het onderwerp was niet voorbesproken in een commissievergadering en dat had tot gevolg dat tijdens de gemeenteraadsvergadering eerst een toelichting moest worden gevraagd over bepaalde gevolgen en pas aan de hand daarvan een afweging kon worden gemaakt.

Laatste bespreekpunt was de kaderbrief. Helaas een weinigzeggend stuk, de uitwerking ontbrak. Voor sommige partijen aanleiding om weer te geven hoe die uitwerking wat hun betreft eruit zou kunnen zien. Daardoor werd het toch nog een lange vergadering. In hoeverre het college de geuite wensen in haar beleid betrekt moet worden afgewacht. www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl.

Uit de krant