De vertegenwoordigers van de deelnemende gemeentebesturen bijeen (foto: Emmy de Graaf).
De vertegenwoordigers van de deelnemende gemeentebesturen bijeen (foto: Emmy de Graaf).

Akkoord over inkoop jeugdhulp

Gemeente 31 keer gelezen

Haaglanden - De tien gemeenten in de regio Haaglanden hebben een akkoord bereikt met de zorgaanbieders over de inkoop van de jeugdhulp voor 2015. Op maandag 3 november kwamen de partijen bij elkaar om de samenwerking rond de inkoop jeugdhulp te bevestigen. Alle kinderen die nu zorg krijgen, kunnen die volgend jaar ook krijgen. Daarnaast kan door samenwerking de jeugdhulp op een vernieuwde manier dichter bij huis worden geboden.

Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het gaat hierbij om preventie, (geestelijke) gezondheidszorg, begeleiding en zorg voor jeugdigen met een beperking, gesloten jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering.

Nu ligt de verantwoordelijkheid voor een groot deel nog bij het Rijk, de provincie of bij het stadsgewest, zoals in Haaglanden het geval is. Om de jeugdhulp goed te organiseren, moeten gemeenten contracten afsluiten met zorgaanbieders. Door het akkoord is de zorgcontinuïteit per 1 januari 2015 in de regio Haaglanden verzekerd en worden innovaties in gang gezet.

Goede afspraken
De afgelopen weken voerden de gemeenten contractonderhandelingen met verschillende jeugdhulpinstellingen. De maanden ervoor werd al constructief samengewerkt aan vernieuwing van de zorg. Doordat vanuit het Rijk een korting is opgelegd aan de gemeenten waren de onderhandelingen intensief en langdurig.

Ook het gebrek aan eenduidige informatie over het gebruik van zorg zorgde voor vertraging in het proces. Met 12 grote partijen is uiteindelijk overeenstemming bereikt over welke zorg ze kunnen gaan bieden voor welke prijs. Aan ruim 50 kleinere instellingen zijn de tarieven en budgetten bekend gemaakt.

De onderhandelingen waren stevig, maar uiteindelijk zijn er goede afspraken gemaakt tussen de tien gemeenten en de 12 grootste instellingen. Wethouder Jeugd, Frank Rozenberg is ervan overtuigd dat een nieuwe weg wordt ingeslagen, waarin weliswaar met minder geld mooie innovaties worden ingezet.

Voor alle partijen was duidelijk dat de zorgcontinuïteit gegarandeerd moet worden: "Kinderen die nu hulp krijgen en dat na 1 januari ook nodig hebben, krijgen die hulp. En ook voor kinderen die in 2015 voor het eerst hulp nodig hebben wordt gezorgd. En daarnaast zijn we ook ambitieus en willen we een aantal veranderingen doorvoeren om de bureaucratie in de zorg te verminderen. "

Regionale samenwerking
Met deze contracten is het voor de gemeenten in principe mogelijk de jeugdzorg in 2015 te realiseren binnen het budget dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Alle samenwerkende partijen vragen aandacht voor de risico's die kleven aan de grote veranderingen in de jeugdhulp.

De gemeenten in Haaglanden spraken af door regionaal samen te werken ten alle tijde de nodige zorg kunnen geven, ongeacht de beschikbare financiële middelen. De jeugdhulpregio Haaglanden omvat de volgende gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

 

Uit de krant