(foto: Michel Groen).
(foto: Michel Groen).

RAADSFLITS APRIL

Gemeente 51 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergaderingen van 7 april 2015. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken. Bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering.

GBLV

CDA en VVD beperken alternatieven Verbindingsweg Stompwijk
Opnieuw stonden de Stompwijkseweg en Verbindingsweg op de agenda. Op aandringen van de bewoners in Stompwijk wordt gekeken naar een langere variant van de verbindingsweg om de leefbaarheid te verhogen. Een goed voorbeeld van de open bestuursstijl van dit college. Het college onderzoekt nu wat de kosten voor de verschillende varianten zijn en presenteert dit voor de zomervakantie aan Stompwijkers en gemeenteraad. De fractie van GBLV was daarom zeer verbaasd dat zowel CDA als VVD nu al het voorkeursrecht van enkele percelen wil afhalen. GBLV heeft uiteraard tegen het voorstel van CDA en VVD gestemd, omdat hiermee de alternatieven voor een goede inpassing van de weg voor de inwoners van Stompwijk worden beperkt.

De GBLV-fractie is erg blij met de cultuurvisie Van forum tot universum. Deze visie bevat speerpunten die richting geven aan het cultuurbeleid in Leidschendam-Voorburg. Complimenten voor wethouder Rozenberg, die de culturele verschraling van de afgelopen jaren een halt heeft toegeroepen. Sterk in deze visie is dat hij niet alleen is opgesteld in samenspraak met het kunst- en cultuurveld, maar ook met spelers vanuit het onderwijs, lokale ondernemers en inwoners. Ook een mooi voorbeeld van de open bestuursstijl die GBLV nastreeft.

www.gblv.nl

Facebook:/gemeentebelangenlv

Twitter: @GBLdamVburg  

info@gblv.nl

VVD

Cultuur vanuit de kracht van de samenleving
De VVD ziet een cultuurvisie vanuit de toekomstvisie van de gemeente zelf. Wat voor gemeente zijn we en willen we zijn? Onze gemeente is geen eiland. Op fietsafstand liggen de meest fantastische, internationaal aansprekende culturele voorzieningen.

Leidschendam-Voorburg kent een aantal cultureel waardevolle iconen met nationale uitstraling. Forum Hadriani, de Sluis, de Molens en Hofwijck. Dit verdient onze steun.

Het aantrekken van bezoekers van buiten de gemeente kan het draagvlak voor de voorzieningen versterken. Bovendien helpt het ons MKB vooruit. Toerisme is daarom iets om aandacht aan te besteden.

De VVD ziet vele initiatieven die voortkomen uit de kracht van de samenleving zelf. Deze ondersteunt de VVD van harte. De gemeente moet daar geen betuttelende deken omheen leggen, geen subsidiekraan openzetten, maar wel beperkingen wegnemen en ruimte geven.

Waar volgens de VVD wèl aan moet worden bijdragen is de cultuur voor kinderen. Dit is in de eerste plaats een kwestie van de opvoeders, maar de gemeente mag best bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen.

Ten slotte: cultuur moet in samenhang met andere terreinen bekeken worden. Maak gebruik van de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Gratis parkeren draagt hieraan bij.

Website: www.vvd-lv.nl

Twitter:@VVDLdamVburg

www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg

D66

D66: onderwijs, economie en duurzaamheid! 
In de raad van 7 april jongstleden werd de behoefte van de oudere inwoners van onze gemeente aan een goede informatievoorziening over bijvoorbeeld de WMO besproken. Eensgezind, dat mag ook weleens gezegd, hebben de raadsfracties een motie aangenomen die het College vraagt hier de aandacht op te vestigen. En dan niet alleen de WMO, maar bredere informatievoorziening over de gedecentraliseerde zorgtaken. Misschien kan dat via een ouderengids, misschien via de seniorenkrant. Dat gaat het College snel uitzoeken.

Ook stond het GLBT-beleid op de agenda, beleid dat de discriminatie van gays, lesbians, bisexuals en transgenders moet helpen tegengaan. D66 heeft haar steun uitgesproken voor dit beleid. Zo gaat er bijvoorbeeld voorlichting op scholen plaatsvinden.  D66 vindt dat het niet kan dat sommige mensen zich nog achtergesteld zien ten opzichte van een andere meerderheid. Goed dat de gemeente hiervoor in de bres springt.

De gemeente is op dit moment bezig met de ontwikkeling van beleid op het gebied van onderwijs, economie en duurzaamheid. D66 doet dat ook en gaat concrete ideeën aandragen. Heeft u ideeen? Deel ze dan met ons! zie daarvoor onderstaande contactgegevens.

Contact met D66?

www.leidschendamvoorburg.d66.nl

fractie@d66leidschendam-voorburg.nl

CDA

Ouderengids?
Rekent u zichzelf tot de groep van ouderen in de samenleving? En heeft u behoefte aan een ouderengids? Dat is de vraag die we u stellen. En straks het gemeentebestuur. U weet misschien, in 2010-2011 verscheen de laatste Ouderengids van Leidschendam-Voorburg. Sindsdien is er veel veranderd. De langdurige zorg is overgeheveld naar gemeenten. En de Seniorenkrant is nu beschikbaar voor 75-plussers in plaats van 65-plussers. Op internet is een variëteit aan bronnen over de WMO en AWBZ te vinden. Is het allemaal genoeg en handzaam beschikbaar? Op ons initiatief zal de gemeente het de komende tijd gaan onderzoeken! Met raadsbrede steun. Wij horen het ook graag van u. Stuur uw wederwaardigheden naar appaardekooper@gmail.com. We houden de vinger aan de pols.

www.cda-leidschendamvoorburg.nl

www.facebook.com/cdalv

www.twitter.com/CDALdamVburg

PvdA

Loslopende honden, ouderen op internet en weg dwars door tuinen?
De PvdA heeft genoten van de Gemeenteraadsvergadering van april. Veel politieke discussie, overeenstemming op onderwerpen dwars door partijen heen en er werd goed geluisterd naar de inwoners en naar elkaar!

Allereerst het burgerinitiatief om het hondenlosloopgebied te vergroten in Hoekenburgpark. Actieve groep inwoners dient voorstel in en komt dat toelichten in de Raad. Ook standpunt tegenstanders bekend. Voor allebei valt wat te zeggen. Laten we dus vooral kijken hoe we gezamenlijk tot compromis kunnen komen. Afgesproken is dat wethouder Stemerdink een keertje meeloopt tijdens het honden uitlaten in het park. Niks geen nota dus, eerst kijken en praten

Dan een woord van waardering voor Mary Oosterveer. Still going strong! Ze strijdt voor meer gemeentelijke informatie op papier, voor ouderen. Niet alle ouderen kunnen immers met een computer overweg. De hele Raad ging mee in oproep aan wethouder Kist om snel met een voorstel te komen voor een nieuw soort 'Ouderengids".

Tenslotte nog het Voorkeursrecht Gemeenten op een drietal percelen in Stompwijk.  Dat is nodig om bypass aan te leggen om Stompwijkseweg te ontzien. De nadrukkelijke wens van de Stompwijkers. Verstandig, vindt de PvdA. De motie van VVD/CDA/fractie Hohage werd dan ook niet aangenomen.

GroenLinks

GroenLinks blij met regenboogbeleid
GroenLinks is blij dat wethouder Kist nog eens goed gaat kijken naar de informatievoorziening aan ouderen rond de WMO. Hoewel de wereld in rap tempo digitaliseert, mogen we niet verwachten dat iedereen daarom maar de digitale weg bewandelt. Sommige ouderen (en jongeren) zijn nu eenmaal minder internetvaardig. GroenLinks heeft daarom de (aangepaste) motie van het CDA om nog eens goed te kijken waar behoefte aan is, van harte gesteund. Dank ook aan Mary Oosterveer, die volhardend heeft ingesproken om het onderwerp op de agenda te houden.

 Ook blij is GroenLinks met de vastgestelde raadsbrief rond het regenboogbeleid van wethouder Rozenberg. De positieve insteek die hij kiest om de emancipatie van LGBT'ers (homoseksuelen, biskesuelen en transgenders) de bevorderen is de juiste, aldus GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen van Rossum. "Door niet te kiezen voor de negatieve belichting, maar juist voor de optimistische weg te kiezen, geeft het college het goede voorbeeld. De ervaring leert dat de beste weg om mensen te emanciperen vaak ligt in zichtbaar maken van de doelgroep, en mensen met elkaar in contact brengen. De initiatieven van de wethouder in zijn raadsbrief, zoals het 'roze-ouderen-concert', en het naar Hofwijck halen van de 'Hoflounge', passen daar goed in."

@GroenLinks_LV

groenlinksleidschendamvoorburg.nl

ChristenUnie-SGP

Hondenbezitters, senioren en GLBT-ers
De aprilvergadering van de gemeenteraad kende net als de vorige vergadering maar een beperkt aantal agendapunten. Belangstelling vanaf de publieke tribune was er echter ruim voldoende. Dat had te maken met het eerste agendapunt, een presentatie van het burgerinitiatief over het losloopgebied voor honden in het Hoekenburgpark. De initiatiefnemers gaven de raad een helder beeld van hun probleem en de mogelijke oplossing daarvoor. Een volgend onderwerp was de informatievoorziening aan senioren. Vanuit een eerdere Open Raadhuisavond was duidelijk geworden dat hier problemen liggen. ChristenUnie-SGP was mede indiener van een motie die de strekking had dat de gemeente op dit punt stappen moet zetten. Deze opvatting werd gelukkig breed in de raad gedeeld, alsook door de wethouder. Een en ander resulteerde in een aangepaste motie die door alle leden van de raad werd gesteund. Verder stond op de agenda het meerjarenplan Regenboogsteden. In de bijdrage van ChristenUnie-SGP is benadrukt dat op dit punt verschillende opvattingen in de maatschappij leven en dat het opkomen voor de ene minderheid niet ten koste mag gaan van de ruimte voor een andere minderheid die (vanwege  religieuze redenen) op dit punt anders aankijkt tegen het gelijkheidsdenken.

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl

Fractie Hohage

Fractie Hohage gaat voor mensen
Op initiatief van fractie Hohage heeft de hele oppositie gekozen voor betere communicatie in het ouderenbeleid. Dit is raadsbreed overgenomen. Daarmee is fractie Hohage heel blij. Voor het zomerreces weten we waar we aan toe zijn. Hopelijk komt de papieren Ouderengids weer terug. Goede informatie is van wezenlijk belang. Voor ouderen, en eigenlijk voor iedereen in onze gemeente.

Onze gemeente heeft van het kabinet geld gekregen voor emancipatie en educatie  ten aanzien van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. In de visie van fractie fractie Hohage staat respect voor het individu voorop: mensen moeten te allen tijde zichzelf kunnen zijn, zonder anderen in die vrijheid te beperken.

Fractie Hohage is er daarom voor dat het door het kabinet gegeven budget gebruikt gaat worden voor emancipatie, educatie, voorlichting en sociale acceptatie en zelfontplooiing van deze mensen. Fractie Hohage zou het dan ook niet wenselijk vinden als een deel van dit budget gebruikt zou worden voor feestelijke activiteiten, want dat zou de sociale acceptatie kunnen hinderen. Fractie Hohage hoopt dat dit beleid van korte duur mag zijn, en op termijn niet meer nodig is. Dan heeft het zijn doel bereikt.

p.hohage@leidschendam-voorburg.nl

Uit de krant