(foto: Michel Groen).
(foto: Michel Groen).

Raadsflits maart

Gemeente 21 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 1 maart 2016. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering.

GBLV

Huygenskwartier maakt Voorburg uniek

Eindelijk is er een college dat samen met Mooi Voorburg, het Ondernemersfonds, de wijkvereniging en de musea actief aan de slag wil met het unieke, oude centrum van Voorburg waar cultuur, historie natuur en winkelen samen komen.

Voor Gemeentebelangen is het belangrijk dat we snel aan de slag kunnen om de verborgen parel aan de Vliet beter voor het voetlicht te brengen bij inwoners, maar ook bij mensen uit de regio en ver daar buiten. De unieke elementen van Huygens, de Vliet en de parken bieden kansen voor het winkelgebied in en rond de Herenstraat. Om de regionale bezoeker te trekken moeten we de unieke meerwaarde van het gebied promoten. De nieuwe naam Huygenskwartier draagt daar zeker ook aan bij in onze ogen. Evenals het nieuwe meubilair dat komen gaat en een fleurige inrichting met hanging baskets.

GBLV ziet kansen voor een betere benutting van de gemeentelijk panden als het museum verhuist naar Swaenstein. De raad zou dan eventueel naar Herenstraat 42 kunnen verhuizen. In dat pand kan ook ruimte komen voor startups in de techniek en een mogelijke doorsteek naar de Raadhuislaan. Tevens kan het gemeentelijk servicepunt Voorburg daar een plek vinden.

www.gblv.nl
Facebook: /gemeentebelangenlv
Twitter: @GBLdamVburg  
info@gblv.nl

VVD

VVD wil wél naar inwoners luisteren

In de gemeenteraad zijn de herontwikkeling van het oude centrum van Voorburg en het procesvoorstel rond de komst van het AZC besproken.  Tot twee keer toe werd een initiatief van de VVD om naar inwoners te luisteren door de rest van de raad en het college van B&W verworpen.

De VVD is voorstander van het geven van een extra impuls aan het gebied rond de Herenstraat. Wij hebben dan ook de afgelopen weken met veel mensen in de straat, in winkels en bij een door ons gehouden inloopavond gesproken over de nieuwe naam en de plannen voor het Huygenskwartier. Voor de VVD is hieruit gebleken dat ondernemers en bewoners onvoldoende betrokken zijn geweest bij de planvorming en dat betreuren we zeer. Daarom hebben we een oproep gedaan om via een enquête het draagvlak voor deze nieuwe naam en de planvorming te onderzoeken. Helaas wil het college zonder te luisteren door.
 

Ook bij het AZC kreeg onze oproep voor uitbreiding van de klankbordgroep van omwonenden geen meerderheid. Veel inwoners zijn teleurgesteld dat ze geen inbreng kunnen geven. Erg jammer. Op deze manier creëert het college i.p.v. draagvlak alleen maar weerstand.

Website: www.vvd-lv.nl

Twitter: @VVDLdamVburg

www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg

D66

Schouders onder het Huygenskwartier in Voorburg!

D66 steunt de initiatieven van het College om de toekomst van 'het Huygenskwartier' nog mooier te maken. Want een levendig winkel- en horeca gebied in (Oud-)Voorburg is goed voor de hele stad. En de mooie nieuwe naam helpt ons om de rijke geschiedenis van Voorburg nog eens goed te onderstrepen. Een onderzoek hoe we de vier gemeentelijke panden in de Herenstraat optimaal kunnen inzetten om zo veel mogelijk mensen naar het Huygenskwartier te trekken steunen we ook. Maar uiteindelijk zal D66 alleen instemmen met een verstandige investering die het hele gebied veel levendiger zal maken. Constantijn Huygens zei het zelf: "Wat gij doet, doe het goed en denk aan het einde." Het belangrijkst is dat we achter de nieuwe naam gaan staan en die enthousiast en eensgezind uitdragen. De ondernemers voorop, stichting Mooi Voorburg, Huygens' Hofwijck en de gemeente. D66-wethouder Bruines heeft ervoor gezorgd dat het Huygenskwartier al mee kon doen aan de landelijke pilot "Verlichte Regels Winkelgebieden" van het Kabinet. Door de regeldruk te verlagen krijgen ondernemers meer ruimte voor activiteiten. Wat we nog nodig hebben is veel creatief ondernemerschap en goede samenwerking om het Huygenskwartier een mooie toekomst te geven.

Contact met D66?

www.leidschendamvoorburg.d66.nl

fractie@d66leidschendam-voorburg.nl

CDA

AZC

Het CDA is tevreden over de huidige stand van zaken t.a.v de tijdelijke opvang vluchtelingen in onze gemeente. Het CDA heeft de voorkeur voor de opvang van gezinnen en kinderen. Ook het betrekken van de omwonenden komt nu goed op gang. Voor het CDA blijft die betrokkenheid van omwonenden van belang, nu en ook in de toekomst. Daarnaast vroeg het CDA de wethouder om ook de sportverenigingen te betrekken bij de dagbesteding. Het CDA riep op om naar extra mogelijkheden voor de financiering voor de vluchtelingenopvang te kijken.

De ambities van het college inzake de verplaatsing van de raadzaal en de verhuizing van het onlangs compleet verbouwde Museum Swaensteijn in de Herenstraat in Voorburg vraagt wat het CDA betreft om eerst een gedegen onderzoek. Het CDA heeft daarnaast samen met de PvdA een motie ingediend voor het onderzoeken van sociale woningbouw in het oude gemeentehuis in de Herenstraat. Deze motie kreeg een ruime raadsmeerderheid.

www.cda-leidschendamvoorburg.nl

www.facebook.com/cdalv

www.twitter.com/CDALdamVburg

PVDA

Huygenskwartier, over kansen en kosten

De Raad van 1 maart boog zich over het voorstel om het Huygenskwartier een flinke facelift te geven. Een mogelijke optie is om het museum Swaensteijn te verhuizen naar het pand waarin nu de Gemeenteraad is gehuisvest. De Gemeenteraad gaat dan op haar beurt naar Herenstraat 42 (het oude servicecentrum). En de leeg achtergelaten panden worden verkocht.

Eerste vraag van de PvdA is wat dit kost, en wat dit oplevert. Dat is nog onduidelijk. Er moet veel geïnvesteerd worden om van de Raadszaal een museum te maken. En om van het Servicecentrum een Raadszaal te maken. Die kosten moeten wel terugverdiend worden. De PvdA wil daarom eerst weten of zo'n schuif zal leiden tot meer bezoekers in de Herenstraat, en vooral: tot meer bestedingen door deze bezoekers.

Dat gaat onderzocht worden in een haalbaarheidsstudie. Daarin wordt gekeken naar kansen en kosten. Wat de PvdA betreft: geen miljoenen investeren in nieuwe gemeentegebouwen. Een Raadszaal met gouden kranen is niet nodig. Maar als de plannen leiden tot meer bezoekers, meer omzet en meer tevredenheid onder de bewoners, dan is het de moeite waard om te kijken hoe we kosten kunnen omzetten in kansen!

www.leidschendamvoorburg.pvda.nl

@: voorburg@pvda.nl

GROENLINKS

GroenLinks ziet uit naar de uitkomsten van het onderzoek rond de mogelijke gebouwenschuif in de Herenstraat. Een creatief voorstel van het College; dat kan GroenLinks waarderen. De fractie is wel erg benieuwd wat het kostenplaatje zal zijn van een dergelijke wisseltruc; het ziet ernaar uit dat de gemeente daar veel geld voor uit moet trekken. Het is natuurlijk maar de vraag of dat verstandig is. Maar misschien is dat juist een goede reden om verder onderzoek te doen, dan weten we waar aan te denken. En we moeten niet vergeten dat de gemeente sowieso geld moet uittrekken om het huis van de Raad toegankelijk(er) te maken voor minder validen. 

GroenLinks heeft ook waardering voor de procesbrief van wethouder Kist rond de komst van het asielzoekerscentrum. De procesbrief doet recht aan het besluit van de raad. We zien uit naar de uitwerkingen in de veiligheidsmonitor, de bestuursovereenkomst met het COA en de aanverwante plannen rond onderwijs en dagbesteding. Een compliment is op zijn plaats aan de verschillende maatschappelijke instellingen, die nu al de ruimte zoeken om mee te denken met de wethouder over opvang en begeleiding van de vluchtelingen die onze gemeente een plek gaat bieden. 

@GroenLinks_LV

groenlinksleidschendamvoorburg.nl

CHRISTENUNIE-SGP

Vastgoed en Vluchtelingen

In een tijd waarin we regelmatig horen van winkelketens die in problemen raken is extra aandacht voor de Herenstraat en omgeving niet overbodig. De gemeente werkt aan een 'actieplan Huygenskwartier'. Omdat de gemeente vier panden aan de Herenstraat bezit wil zij onderzoeken hoe deze ingezet kunnen worden om een bijdrage aan de verlevendiging van het winkelgebied te leveren. Omdat dit een nogal omvangrijke operatie zal worden is het goed dat eerst onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten. Daarover was in de raad geen verschil van mening, zodat het betreffende voorstel unaniem kon worden aanvaard.

Daarnaast blijft de komst van een AZC de gemoederen bezig houden. De gemeenteraad is als bekend onder voorwaarden akkoord gegaan met de komst van een asielzoekerscentrum in Schakenbosch. In een brief aan de gemeenteraad legde de wethouden uit welke stappen hij tot op heden heeft ondernomen en hoe het proces er verder uitziet. Volgens de huidige planning zullen de eerste vluchtelingen pas na de zomer in onze gemeente worden gehuisvest. ChristenUnie-SGP hoopt op een goede relatie tussen de bewoners van het AZC en de inwoners van onze gemeente. Beide partijen hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid.

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl

Fractie HOHAGE

Fractie Hohage was niet aanwezig bij de raadsvergadering.

p.hohage@leidschendam-voorburg

Uit de krant