De gemeenteraad bijeen (foto: Michel Groen).
De gemeenteraad bijeen (foto: Michel Groen).
NIEUWS UIT DE RAAD

Raadsflits november

Gemeente 165 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 8 november 2016. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering.

GBLV

Leidschendam-Voorburg staat in de top 10 van prettige woongemeente in ons land. Onderzoek wijst uit dat inwoners het belangrijk vinden dat de voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur op orde zijn. Gemeentebelangen is blij dat er in deze periode een duidelijke visie op deze terreinen door de gemeente is neergelegd. De fractie heeft gevraagd voor extra budget voor culturele evenementen zoals het succesvolle 'A walk in the park' of voor de terugkeer van Vlietpop.

Het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen komt goed van de grond. Het beschikbare geld komt zoals GBLV steeds heeft geëist nu daadwerkelijk bij de verenigingen terecht die een positieve bijdrage leveren aan onze gemeente. Vorig jaar hebben mantelzorgers en vrijwilligers op initiatief van GBLV een attentie ontvangen van de gemeente. Wethouder Kist heeft aangegeven dat ook dit jaar een attentie klaar zal liggen voor deze belangrijke groep inwoners.

Komende januari kunnen we het gewenste servicepunt in de Herenstraat in Voorburg verwelkomen. Dat brengt ook weer extra loop in het Huygenskwartier. GBLV wil de leegstand in Damplein en Damcentrum aanpakken. Op verzoek van GBLV is door de raad extra geld vrijgemaakt om dit ook concreet op te pakken met omwonenden en ondernemers.

www.gblv.nl
Facebook: /gemeentebelangenlv
Twitter: @GBLdamVburg  
info@gblv.nl

VVD

Tijdens de begrotingsvergadering heeft de VVD gepleit voor verlaging van de afvalstoffenheffing.

Vanaf 1 januari zullen de service en kwaliteit van het ophalen van het afval verminderen en de VVD stelt voor daarom de heffing te verlagen.

VVD staat voor een gemeente waar uw kinderen veilig naar een goede school en sportvoorziening kunnen, waar uw afval wekelijks wordt opgehaald, een gemeente die bereikbaar is en schoon, heel en veilig. Helaas hebben wij geconstateerd dat dit college andere keuzes maakt. Er zijn wachtlijsten op scholen en sportverenigingen. Afval wordt niet meer/ niet iedere week thuis opgehaald en de bereikbaarheid van de gemeente neemt af nu er veel huizen bijgebouwd worden en bruggen worden afgesloten.

VVD zal zich nu en in de toekomst blijven inzetten voor een schoon, heel en veilige gemeente, financieel gezond, bereikbaar, met voldoende scholen, sportaccomodaties en fijne woningen.

VVD luistert en kiest voor u

Website: www.vvd-lv.nl
Twitter: @VVDLdamVburg
www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg

D66

Leidschendam-Voorburg Groen, Levendig en Toekomstgericht!

De gemeenteraad heeft dinsdag 8 november de begroting van de gemeente voor komend jaar vastgesteld. Het College van GBLV, D66, GL en PvdA steekt de handen uit de mouwen. Frisse energie en daadkracht kenmerkt dit stadsbestuur. Inkomsten en uitgaven zijn in balans. Er wordt flink geïnvesteerd waarbij D66 de financiële grenzen bewaakt. Zaken die eerder zijn blijven liggen, worden aangepakt.

D66 gaat in gesprek met het College over de jeugdzorg. Er zijn signalen over andere gemeenten in het land die de hand op de knip houden als het gaat om zorg aan kinderen. Het College heeft ons verzekerd dat zorg altijd voor gaat op geld. D66 zet het thema gezondheid en bewegen op de gemeentelijke kaart. Veel mensen in Nederland hebben last van overgewicht of lijden aan obesitas. Wat kan de gemeente doen? D66 wil kijken naar een infrastructuur in LV die uitnodigt tot bewegen. Als u ideeën heeft hierover, geef ze door!

Op het Damplein is er teveel schaduw, en de Damlaan heeft niet de allure die de laan kan hebben. We maken geld vrij zodat ondernemers en inwoners voorstellen kunnen doen om de levendigheid te vergroten en het ondernemersklimaat te versterken. 

Contact met D66?
www.leidschendamvoorburg.d66.nl
fractie@d66leidschendam-voorburg.nl

CDA

Zorg naar inwoners

Het overschot aan geld voor zorg moet wat het CDA betreft terecht komen bij de mensen die de zorg hard nodig hebben. Bijvoorbeeld voor extra dagopvang voor mensen die door hun partner of kinderen worden verzorgd. Daarmee kunnen 'mantelzorgers' even op adem komen. En ook voor mensen die minder huishoudelijke hulp krijgen. Het college moet geen kille uitvoerder van regels zijn maar visie en ambitie tonen.

Geen belastinggeld over de balk gooien

Als we kijken naar de begroting maken we ons zorgen over het negatieve begrotingssaldo in 2018 en het voorwaarts potverteren. Wat het CDA betreft bijv. geen grootse plannen voor het Huygenskwartier zonder dat de financiële effecten duidelijk zijn voor gemeente en ondernemers.

Wij vragen financieel rentmeesterschap. Want alleen geld dat je hebt kan je uitgeven.

Geen 'ritselruimte' voor college

Voor het eerst een digitale begroting http://leidschendam-voorburg.begroting-2017.nl

Maar niet inzichtelijk voor inwoners. En het college heeft te veel ritselruimte. Om de raad haar controlerende taak mogelijk te maken heeft het CDA het college verzocht meer inzicht te geven. Het voorstel van het CDA hiervoor kreeg echter onvoldoende steun.

www.cda-leidschendamvoorburg.nl
www.facebook.com/cdalv
www.twitter.com/CDALdamVburg

PvdA

Een nieuwe begroting: cijfers op orde, maar nog veel te doen in 2017!

De gemeenteraad heeft met een ruime meerderheid de begroting 2017 vastgesteld. Geen nachtwerk zoals in vorige jaren, maar wel discussie tussen de politieke partijen over duurzaamheid, Damcentrum, zorg en de afvalstoffenheffing. Samen met de coalitiepartijen GBLV, D66 en GroenLinks heeft de PvdA een motie ingediend om 75.000 beschikbaar te stellen voor goede ideeen om het Damcentrum aantrekkelijker te maken. Ook is de PvdA blij dat wethouder Stemerdink positief reageerde op de voorstellen van de PvdA om in onze gemeente ook de schoolspullenpas in te voeren voor kinderen uit armere gezinnen. Een motie van de PvdA om de Duurzaamheidsagenda sneller uit te voeren werd omarmd door wethouder Kist en gesteund door CDA en GBLV; helaas net geen meerderheid, maar wel een duidelijk signaal dat we echt werk moeten maken van duurzaamheid en vergroening van onze gemeente.

De gemeenteraad stond aan het begin ook stil bij het recente overlijden van plaatsvervangend griffier Jacqueline van den Honert. Burgemeester Tigelaar sprak een mooi in memoriam uit waarin de veelzijdige loopbaan van Jacqueline in onze gemeente werd aangehaald. Ze zal erg gemist worden.

www.leidschendamvoorburg.pvda.nl
@: voorburg@pvda.nl

GroenLinks

College heeft begroting 2017 op orde

De raadsvergadering begon met een door de burgemeester uitgesproken in memoriam voor Jacqueline van den Honert. Zij was raadslid en wethouder in de voormalige gemeente Voorburg en plaatsvervangend griffier tot heden. Zij was een prettig en innemend persoon die veel heeft betekend voor onze gemeente, een rots in de branding. We zullen haar missen. We wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Toch moesten we over gaan tot de orde van de dag, het debat over de begroting 2017.

Op het gebied van het Sociaal Domein zijn afgelopen jaar mooie stappen gezet. Er is in de huishoudelijke hulp een omslag gekomen met het kopje koffie dat in ere is hersteld. Met erkenning van dat contactmoment en de signaleringsfunctie die daarvan uitgaat, neemt LV haar zorgafnemers en zorgverleners serieuzer dan een paar maanden eerder. Dat is mooi.

GroenLinks is blij met de duurzaamheidsagenda. Terwijl in de Verenigde Staten een klimaatontkenner is gekozen, neemt de gemeente Leidschendam-Voorburg duurzaamheid serieus. Natuurlijk is het nog afwachten op de grote klappers, maar GroenLinks heeft vertrouwen in een succesvolle agenda voor een duurzamere en groenere gemeente.

Sociaal, Ondernemend, Duurzaam en Dichtbij: steeds meer zichtbaar.

@GroenLinks_LV
groenlinksleidschendamvoorburg.nl

ChristenUnie-SGP

Geld goed gebruiken

De behandeling van de begroting voor 2017 verliep opvallend rustig. Er werd slechts een beperkt aantal amendementen ingediend. Dit had mogelijk te maken met het feit dat het college zelf al 83 speerpunten had benoemd waaraan zij geld wilde uitgeven. ChristenUnie-SGP vroeg vooral aandacht voor de vraag hoe gemeten kan worden wat het effect van de uitgaven is. Doel van alle activiteiten van de gemeente is immers dat het welbevinden van de burgers vergroot wordt. Dat welbevinden hangt niet alleen af van de vraag hoeveel geld iemand te besteden heeft, maar ook van zaken als veiligheid en geborgenheid. ChristenUnie-SGP vroeg speciale aandacht voor de digitale beveiliging van informatie die door de gemeente wordt opgeslagen. Het gaat dan immers niet alleen om gegevens van de gemeente zelf, maar ook van inwoners. Als het gaat om geborgenheid ligt er vooral een taak richting kwetsbare groepen. Als het aan ChristenUnie-SGP ligt wordt er werk van gemaakt dat ook Leidschendam-Voorburg een dementievriendelijke gemeente wordt. Tegelijk is aandacht gevraagd voor het te krampachtig streven naar steeds weer meer en mooier. Onze taak op aarde is immers niet rijk worden door welvaart maar rijk worden door weldoen.

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl

Fractie Hohage

De nieuwe begroting 2017 is de meest ondoorzichtige begroting sinds jaren. Hiervoor hadden raad en inwoners nog inzicht waar en hoe ons geld besteed werd. Dat is voorbij. Onze gemeente heeft nu een recordgrote begroting van €263 miljoen: €3500 per inwoner; €54 miljoen komt uit de financiële reserve. Deze was in 2012 nog €115 miljoen.

Het college laat niet zien wat ze doet en zegt niet wat ze wel doet. Het college zegt in deze begroting niets. Voor een college dat bij de start ervan vertelde te gaan voor openheid en transparantie houdt het veel achter. Duidelijkheid in deze begroting is er niet. Binnen de budgetten zoals die in deze begroting staan, staat niet hoeveel ergens aan uitgegeven wordt. Dat geeft ruimte voor het college om eventueel fout financieel handelen te verbloemen. Voor het derde jaar op rij wordt bijna €5 miljoen overgehouden op sociale zaken.

Wel geeft het college geld uit aan zaken als bouwprojecten en gebouwenschuif in de Herenstraat , Voorburg.

Sociaal beleid met een visie voor de inwoners die het nodig hebben: is er niet.

Deze begroting is respectloos naar de inwoners van Leidschendam-Voorburg.

Philippine Hohage

Fractie Hohage

p.hohage@leidschendam-voorburg

Uit de krant