Afbeelding

Er wordt meer geklaagd in de gemeente

Verkiezingen 555 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg -  De gemeente Leidschendam-Voorburg kreeg vorig jaar maar liefst 174 klachten. Dat blijkt uit het jaarverslag klachtenbehandeling. Het aantal klachten is daarmee wederom hoger dan het voorgaande jaar. In 2017 zijn er 120 klachten over de dienstverlening binnen gekomen. 

De toename kan voor het overgrote deel worden toegeschreven aan de combinatie van de mogelijkheid van de klacht indienen via de website wat een lagere drempel geeft, het bekender worden van de Gemeentelijke ombudsman en de nadruk die de gemeentelijke organisatie legt op integriteit en het worden van de beste dienstverlener.

Van de 171 afgehandelde klachten zijn er 148 (= 86 %) op informele wijze opgelost, dat wil zeggen door bemiddeling van de klachtencoördinator of een klachtgesprek met de betrokken leidinggevende. De formele procedure klachtencommissie/college is in 6 gevallen gevolgd en 17 klachten zijn op formele gronden niet (verder) in behandeling genomen. Drie klachten zijn nog in procedure.

Van de 171 afgehandelde klachten zijn er 133 (=77,8 %) binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld. Hoewel het aantal binnen de wettelijke termijn afgehandelde klachten in absolute zin is gestegen (van 105 in 2017 naar 133 in 2018) is het percentage van binnen de wettelijke termijn afgedane klachten gedaald van 87,5% naar 77,8%. Om deze trend te keren wordt sinds januari 2019 gewerkt met een full-time klachtencoördinator.

Over het geheel is het college tevreden over het feit dat het overgrote deel van de klachten op informele wijze wordt afgehandeld tot tevredenheid. De organisatie leert van de ontvangen klachten en blijft tenslotte streven naar verbetering en een verdere verlaging van het aantal klachten.

Voor de behandeling van klachten heeft de gemeente een eigen, onafhankelijke klachtencommissie ingesteld. Toch worden veruit de meeste klachten informeel – in goed overleg met de betreffende afdeling - behandeld en vaak ook opgelost.
 

Uit de krant