Afbeelding
NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

Raadsflits februari

Actueel 635 keer gelezen

In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 13 februari 2024. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering. 


Opvang asielzoekers niet zonder randvoorwaarden, draagvlak en participatie

De Spreidingswet is in werking getreden. Aanleiding voor vrijwel alle partijen in de gemeenteraad om afgelopen gemeenteraadsvergadering een motie in te dienen waarin zij vroegen om een plan om op korte termijn te voldoen aan opvang van een minimumaantal asielzoekers. Randvoorwaarden zoals welke groepen asielzoekers wij binnen onze gemeente willen opvangen, hoelang deze opvang duurt en hoe we voorzieningen, zorg en veiligheid gaan realiseren ontbraken in de motie. Ook werd er op geen enkele wijze aandacht besteed aan het creëren van draagvlak bij betrokkenen zoals onze inwoners en ondernemers. De VVD LV heeft deze motie niet ondersteund.

Opvang gaat wat VVD LV betreft om meer dan alleen aantallen. Kwaliteit boven kwantiteit. Wat zijn de consequenties voor onze woningbouwplannen? Wat is de rol van het COA? Hoe gaat we om met (het gevoel van) veiligheid. Wij moeten eerst met elkaar in gesprek over hoe we met randvoorwaarden, draagvlak en participatie van onze inwoners lokaal invulling geven aan de Spreidingswet. Onze motie heeft het niet gehaald, maar ons punt van draagvlak en participatie is wel omarmd. Afgesproken is dat de wethouder hier goed over nadenkt en we hier later over in gesprek gaan.


Huisvesting asielzoekers mag woningbouw niet belemmeren

Tijdens de Raadsvergadering van 13 februari stond de opvang van asielzoekers, als gevolg van de invoering van de Spreidingwet, centraal. Onze gemeente moet dit jaar 448 asielzoekers opvangen. De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft duidelijke uitgangspunten meegegeven voor de tijdelijke opvang. Als lokale partij maakt GBLV zich zorgen over waar en hoe de opvang geregeld moet gaan worden. De beschikbare ruimte in onze gemeente is beperkt, vandaar de oproep om ook te kijken naar regionale samenwerking. De huisvesting mag niet leiden tot vertraging van woningbouwprojecten. Indien een locatie gevonden is moet de gemeente, net zoals bij de opvanglocatie Overgoo, een goed communicatietraject starten. Hier hechten wij veel waarde aan. Ook zal er aandacht moeten zijn voor veiligheid, zorg en onderwijs. GBLV verwacht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de benodigde begeleiding bij de opvang.

Verkeersproblematiek door afsluiting tunnel N14 

De verkeersproblematiek door het onderhoud van de tunnels N14 raakt onze gemeente. In de ochtend- en avondspits wordt overlast ervaren. Om deze zoveel mogelijk te beperken heeft GBLV-wethouder Keus besloten om extra verkeersregelaars in te zetten op sluiproutes in Leidschendam-Zuid n.a.v. een motie van de SP.

Reageren? fractie@gblv.nl
Volg ons op Instagram, Facebook en/of X


Gluren bij de buren

D66 staat positief tegenover het opdoen van ideeën over duurzaamheid en innovaties bij de TU Delft, zoals besproken bij in de raadsvergadering. Wel vinden wij het belangrijk om verder te kijken dan bij de buren in Delft. Het is juist interessant bij meerdere buren te gluren, denk aan de Haagse hogeschool, universiteiten in Eindhoven of Wageningen. Daar barst het ook van de innovaties.

De fractie van D66 heeft de motie van de CU gesteund die het college oproept om voor de zomer de raad een plan te presenteren hoe asielopvang te organiseren zodat Leidschendam-Voorburg begin 2025 (of sneller) voldoet aan de minimale aantallen van de spreidingswet. We vinden het mooi dat deze motie door het overgrote deel van de raad wordt gesteund.

Tijdens de bespreking van het tegengaan van sluipverkeer nabij de Regthuysstraat en de Oude Raadhuisstraat gaf de wethouder aan extra middelen in te zetten om de verkeersveiligheid beter te waarborgen in verband met sluipverkeer. D66 is blij om dat van de wethouder te horen en blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Heb jij goede ideeën voor onze gemeente, of wil je een keertje praten met één van onze raadsleden? Mail ons! fractie@d66leidschendam-voorburg.nl 


Spreidingswet en verkeerschaos

Ook Leidschendam-Voorburg heeft een taakstelling in het kader van de spreidingswet. GroenLinks was mede-indiener van de breed ondersteunde motie om deze taakstelling daadkrachtig en snel ter hand te nemen. Daartegenover stond een motie van de VVD : neem de tijd. Dit leidde tot een pittige discussie in de Raad. Kees Elenbaas: “Het vinden van 448 plaatsen is een krachttoer, maar het is onze plicht als welvarende gemeente om onze verantwoordelijkheid hierin te nemen. We moeten dus op tijd beginnen. Het is opmerkelijk dat de VVD hiervoor nu een vertragingstactiek inzet onder de vlag van een beroep op zorgvuldigheid”. De VVD stond hierin alleen, de motie werd met grote meerderheid aangenomen.

Dat de Sijtwendetunnel voor onderhoud is gesloten is nu vooral merkbaar in het Damcentrum. Daar leidt de sluiting tot chaotische en gevaarlijke situaties. Een motie van de SP met een aansporing aan de wethouder om maatregelen te nemen leidde tot een goede discussie in de Raad en met de wethouder. Fractievoorzitter Natalie van Weers benadrukte dat maatregelen voor het Damcentrum ook van waarde zijn voor de straten die in een volgende fase door de sluiting getroffen gaan worden. Omdat er per direct verkeersregelaars zullen worden ingezet is de motie ingetrokken

www.groenlinksleidschendamvoorburg.nl
Facebook: GroenLinksLeidschendamVoorburg
X: @GroenLinks_LV
Instagram: @groenlinks_lv


Werken aan een veilige, solidaire gemeente

De gemeenteraadsagenda was opvallend ‘leeg’. Het CDA vindt het zorgelijk dat het college er kennelijk niet in slaagt voldoende voorstellen naar de raad te zenden. Die ‘leegte’ is opgevangen door de oppositiepartijen. Zo diende de ChristenUnie met CDA, D66, PvdA, GL, SP een motie in over asielopvang naar aanleiding van de ‘spreidingswet’. Coalitiepartij VVD diende daarover een eigen motie in. De SP een motie over sluipverkeer in Leidschendam-Centrum door afsluiting van de Vliettunnel. Het CDA een motie over de ‘Green Village’-fieldlab in Delft en de mogelijkheid om succesvolle innovaties in onze gemeente toe te passen. Fractievoorzitter Van Duffelen: “Dankzij de oppositiepartijen hadden we een inhoudelijk debat over de inrichting van onze gemeente. Dat is uiteindelijk waar politiek overgaat.” 

De spreidingswet geeft het Rijk mogelijkheden gemeenten een ‘quotum’ voor te schrijven bij de opvang van asielzoekers. Zorgend voor solidariteit tussen gemeente voor het opvangen van mensen die vanuit verschrikkelijke omstandigheden, de veiligheid en geborgenheid van ons land opzoeken. Voor het CDA is dat een waardige, grote humanitaire opgave die vraagt om serieuze aanpak en tijdige planning, ook in onze regio. Zorgvuldigheid, samenspraak en voldoende goede, voor iedereen aanvaardbare, voorzieningen zijn daarbij belangrijk. 

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Neem dan contact op via
fractie-CDA@leidschendam-voorburg.nl
www.cda-leidschendamvoorburg.nl
www.facebook.com/cdalv
www.twitter.com/CDALdamVburg


Afgelopen dinsdagavond was een belangrijke avond vol positieve ontwikkelingen! Een mede door de PvdA ingediende motie werd bijna unaniem aangenomen door onze raad. Deze motie roept het college op om vóór de zomer een plan te presenteren voor de organisatie van asielopvang in onze gemeente. We willen namelijk zo snel mogelijk voldoen aan de eisen van de Spreidingswet en mensen in nood helpen. Daarnaast kunnen we zo regie houden en voorkomen dat de Rijksoverheid mogelijk locaties gaat toewijzen in onze gemeente.

Daarnaast werd de verkeerssituatie in en rondom het Damcentrum besproken, waar veel inwoners last van hebben. Mede na ons aandringen heeft de wethouder toegezegd dat er snel extra verkeersregelaars worden ingezet. En wat fantastisch is, deze toezegging is de volgende ochtend meteen nagekomen. We blijven de situatie nauwlettend volgen, staan in contact met onze inwoners en zoeken naar verdere verbeteringen.

Het was ook een bijzondere avond, want dit was voorlopig de laatste raadsvergadering van Becir Ogric als raadslid. Suzanne Kok keert namelijk terug van haar zwangerschapsverlof. Becir zal weer aan de slag gaan in de belangrijke rol van raadscommissielid. We danken Becir voor zijn inzet en kijken uit naar de terugkeer van Suzanne!

http://leidschendamvoorburg.pvda.nl
Twitter / @PvdALdmVbg
Facebook / @PvdALV
Instagram / @pvda_lv


#actievoerenhelpt

In de vergadering die eigenlijk niet door mocht gaan, de sleutel van de stad van immers aan Prins Carnaval gegeven, is het de SP gelukt een succes binnen te halen.

U heeft in verschillende berichten kunnen lezen dat het probleem van het sluipverkeer in de Regthuysstraat bewoners tot wanhoop dreef. De dag na de raadsvergadering was er geen sluipverkeer meer. 

De manier waarop dit is gegaan is een mooie voorbeeld van de werkwijze van de SP. Met de mensen en voor de mensen problemen aanpakken.

Als een probleem oplosbaar is, dan zal het probleem meestal ook opgelost worden.

Wanneer bewoners samenwerken met een politieke partij en deze ervoor zorgt dat erover gesproken wordt in de gemeenteraad, dan kan aan de hand van een motie besloten worden. Of, zoals is dit geval, de wethouder kan toezeggen dat hetgeen wat de bewoners vragen wordt gedaan. Met een toezegging hoeft er niet verder gesproken worden over een motie en is het doel bereikt.

Met samenwerking en goed politiek handwerk is veel mogelijk. Dat brengt weer wat vertrouwen terug. Vertrouwen in de politiek omdat actievoeren helpt

https://Leidschendam-Voorburg.SP.nl 

Groot draagvlak voor opvang van asielzoekers

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat Leidschendam-Voorburg net als andere gemeenten ook haar verantwoordelijkheid neemt voor de opvang van asielzoekers. Daarom vroeg de ChristenUnie, met steun van de PvdA, GroenLinks, SP, CDA, D66 en GBLV het college om een plan hoe dat te organiseren.

In het plan moet zorg worden besteedt aan het goed kunnen wortelen van asielzoekers in hun omgeving. Uiteraard moet de gemeente dan zorgen voor de randvoorwaarden zoals school voor de kinderen, zorg voor beschadigde mensen en goed in gesprek staan met buurt waar de nieuwe buren komen.

In Overgoo hebben we laten zien dat we dat als gemeente goed in de vingers hebben. We hebben verschillende inloopavonden gehad om in gesprek te gaan met de buurt, kijken of we een speelplek voor de jongeren en de buurt kunnen regelen en zijn druk in de weer om genoeg onderwijsplekken te organiseren.

De ChristenUnie vindt het verstandig om zelf het stuur in handen te houden waar en hoe we de opvang van asielzoekers organiseren. Als we niet zorgen voor genoeg opvang kan de staatsecretaris overgaan tot gedwongen aanwijzing van een locatie. Dat is funest voor het draagvlak van opvang.

U kunt mij bereiken op fbwilschut@lv.nl.

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant