Logo hetkrantje-online.nl
Een van de dichtgestopte nesten op de hoek van het complex aan de Willem Klooslaan (foto: RR).
Een van de dichtgestopte nesten op de hoek van het complex aan de Willem Klooslaan (foto: RR).
reactie wooninvest

Nesten gierzwaluwen dichtgestopt aan Willem Klooslaan

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - Bij (voorbereidingen van) werkzaamheden die in opdracht van WoonInvest verricht worden aan de Willem Klooslaan in Voorburg om het complex duurzamer te maken, zijn nesten van gierzwaluwen dichtgestopt.

Afgelopen maandag 1 maart reed een hoogwerker de Willem Klooslaan in. “Even later bracht de bestuurder op dakhoogte meerdere poetslappen aan in de nestopeningen van al zeer lang in gebruik zijnde gierzwaluwnesten en bracht daar een spray op aan”, aldus bewoner Robert Rook. “Daarop aangesproken meldde de man dat hij de nesten dichtmaakte tegen gierzwaluwen. Hij beweerde dat zij hiervoor speciaal ecologisch advies hadden ingewonnen. Het gaat om vier hoeken per flat, dus 4 flats maal 4 hoeken maakt minimaal 16 nesten. Ik weet niet of ze allemaal dicht zijn gemaakt.”

Gierzwaluwen gebruiken vaak jaren achtereen dezelfde nestplaats en de nesten zijn tot in augustus nog bewoond geweest. De gierzwaluw is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b van de Flora- en Faunawet. Het is verboden voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van gierzwaluwen te beschadigen, te vernielen, weg te nemen of te verstoren.

Overtreding van dit artikel is aan de orde wanneer het object waarin de voortplanting of de rust van de gierzwaluw plaatsvindt vernietigd of aangetast wordt of wanneer de kwaliteit daarvan voor de gierzwaluw verslechtert, waardoor dit niet meer de functie van voortplantingsplaats of vaste rust- en verblijfplaats kan vervullen.

Van het verstoren/dichtstoppen van de nesten is inmiddels aangifte gedaan bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Reactie WoonInvest
“Bij alle werkzaamheden die wij uitvoeren houden wij rekening met de Wet natuurbescherming”, meldt communicatieadviseur Michel Kuip van WoonInvest  ”Wij hebben hiervoor Arcadis als begeleidend ecoloog ingeschakeld om ons te adviseren en ervoor te zorgen dat wij voldoen aan soortenbescherming. Hiervoor wordt een uitvoeringsplan (UVP) gemaakt waarin de werkzaamheden staan beschreven die uitgevoerd kunnen worden zonder negatieve effecten te hebben op beschermde soorten (flora en fauna). Naast dit specifieke uitvoeringsplan is ook een ecologisch werkprotocol (EWP) opgesteld. Hierin staan voor de aannemer duidelijk omschreven welke handelingen daadwerkelijk ‘in het veld’ uitgevoerd moeten worden. Indien de werkwijze zoals opgenomen in het UVP en EWP wordt gevolgd en de aannemer volgens de maatregelen en zorgplicht werkt, dan hoeft geen ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd.”

“Op voorhand is hier goed uitgezocht waar gierzwaluwen in het woongebouw verblijven”, vervolgt Kuip. “Samen met Arcadis zijn hier vervolgens inspecties verricht. Op 5 november 2020 heeft een tweede nadere inspectie met een hoogwerker van de woongebouwen plaatsgevonden. Een sporenonderzoek maakte hier onderdeel van uit. Omdat er geen aanwijzing was van gebruik door gierzwaluwen zijn de aanwezige openingen direct dichtgezet. Dit is ruim vóór het broedseizoen uitgevoerd om te voorkomen dat ze alsnog in gebruik zouden worden genomen. Afgesproken is dat wij begin maart (voorafgaand aan het broedseizoen) opnieuw controleren of deze openingen nog steeds dicht zitten, om te voorkomen dat deze alsnog als nestplaats gebruikt worden tijdens de werkzaamheden. Deze controle vond op maandag 1 maart 2021 plaats. Na afronding van de werkzaamheden worden de openingen door de aannemer weer toegankelijk gemaakt.”

Meer berichten