Het wel voltooide beginstuk van de Veenpoldersweg in Stompwijk (foto: Ruud Vurens).
Het wel voltooide beginstuk van de Veenpoldersweg in Stompwijk (foto: Ruud Vurens).

Veenpoldersweg 1,2 miljoen duurder en pas klaar in juni 2022

wo 8 dec 2021, 15:00 Actueel 174 keer gelezen

Stompwijk - Het college heeft schriftelijke vragen van GBLV beantwoord inzake het project Bereikbaar Stompwijk. Het laatste ‘probleemstuk’ van de Veenpoldersweg zou in de tweede helft van 2021 klaar zijn. De resterende werkzaamheden zijn echter nog altijd niet uitgevoerd.

De weg met een lengte van 2,1 km wordt aangelegd door KWS. De aannemer heeft dit project half mei grotendeels afgerond. Een volledige opening van de weg was echter nog niet mogelijk omdat een wegvak van ongeveer 250 meter langs de Westeinderweg met palen moet worden gefundeerd vanwege de zwakke grondgesteldheid.  In de beantwoording van de GBLV-vragen meldt het college: “De voorbereidingen hebben langer geduurd dan voorzien. De resterende werkzaamheden zullen nu worden verricht in de periode van januari tot en met mei 2022. Daarna kan tot een volledige openstelling van de weg worden overgegaan.” 

Volgens GBLV maken te zware voertuigen gebruik van het nog niet geheel voltooide stuk van de Veenpoldersweg als een alternatieve route, waardoor er schade ontstaat aan en rond dit weggedeelte.

Het college: “Helaas hebben - zeker in de beginperiode - niet alle weggebruikers zich gehouden aan de wegafsluiting en werden onder meer wegblokkades terzijde geschoven. Het is bekend dat hierdoor schade aan het nieuwe wegdek, de fietspaden en omliggende bermen is toegebracht. De schades worden (voor rekening van de gemeente) hersteld.”

Het college laat verder weten dat de totale uitvoeringskosten voor de Veenpoldersweg naar verwachting c.a. € 1,2 mln. hoger uitvallen dan begroot. Dat is ca. 10% van het oorspronkelijke budget. “Deze financiële tegenvaller kan worden opgevangen binnen het beschikbaar gestelde investeringskrediet voor het project Bereikbaar Stompwijk door het aanspreken van de post onvoorzien.”

De wethouder heeft naar aanleiding van GBLV-vragen over de verkeersveiligheid aangegeven overleg te hebben met de Provincie om te bezien of eventueel een rotonde bij de verkeersaansluiting van de Veenpoldersweg op de N206 een goede oplossing kan zijn. “De provincie heeft deze verkeersaansluiting echter vooralsnog niet aangemerkt als een acuut probleem en is nog niet zover dat maatregelen nodig zijn om de verkeerssituatie ter plaatse te verbeteren”, meldt de wethouder. De gemeente heeft de provincie voorgesteld om de verkeerssituatie voorafgaand aan en na openstelling van de Veenpoldersweg in beeld te brengen. En aan de hand van de verkregen inzichten (nogmaals) de wens voor het treffen van nadere verkeersmaatregelen ter plaatse te overwegen.

Verder heeft GBLV de technische staat van de Stompwijkseweg en met name de ‘betonkop-hobbels’ aan de kade van de Stompwijksevaart aan de orde gesteld. Dit probleem viel volgens de gemeente erg mee en de fietsers moesten maar iets meer op het midden van de weg gaan fietsen. Dit vindt GBLV echter een ongewenste en onveilige situatie. Daarmee is het college het niet eens. “De verrichte weginspectie leidt niet tot het beeld dat de weg onveilig is en geeft geen aanleiding om eventuele herstelwerkzaamheden in te plannen. Hierbij komt ook dat eventuele herstelwerkzaamheden van delen van de weg vrijwel zeker zullen leiden tot een verslechterde eindsituatie van de hele weg. De weg is machinaal aangelegd en verliest na een handmatig herstel deels zijn stevigheid.”

Burgemeester en wethouder melden dat er nog geen plannen zijn voor de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. In juni 2021 is voor dit deelproject het participatie- en consultatietraject opgestart. Op basis van de verkregen wensen en ideeën vanuit de omgeving worden thans verschillende wegontwerpen opgesteld. In december 2021 worden deze gepresenteerd. Na een consultatieperiode van ca 4 weken volgt besluitvorming.

“Het college hecht aan een zorgvuldig te doorlopen ontwerptraject. Dit in nauwe afstemming met de Adviesraad en de Klankbordgroep Bereikbaar Stompwijk”, aldus B&W.

Uit de krant