Integrale aanpak verzakkingen Rietvink

Actueel 39 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - B&W hebben het concept-plan van aanpak De Rietvink voorlopig vastgesteld. Dit stappenplan is de eerste noodzakelijke stap die moet leiden tot een veilige woon- en leefomgeving in deze Leidschendamse wijk. Het concept plan zet uiteen hoe de gemeente samen met de nutsbedrijven de gevolgen van de verzakkingen in een deel van wijk De Rietvink integraal wil aanpakken. Het betreft in eerste instantie het herstel van de ondergrondse kabels en leidingen en aansluitend de herinrichting van de openbare ruimte.

Sinds 1993 zijn in een deel van De Rietvink grondzettingen opgetreden, die variëren van dertig tot tachtig centimeter ten opzichte van het oorspronkelijke straatniveau. Dit betekent dat tuinen van particulieren en de openbare ruimte verzakt zijn.

Door de verzakkingen komen de huisaansluitingen van de nutsleidingen en de riolering onder druk te staan. In 2002 heeft de gemeente aangegeven, dat zij in 2016, nadat het zettingsproces zich heeft voltrokken, de gevolgen daarvan samen met de bewoners en nutsbedrijven gaat aanpakken.

Samen optrekken
Wethouder Saskia Bruines (openbare ruimte): “De problematiek is uiterst complex en moeten we zorgvuldig ter hand nemen. Het integrale plan van aanpak, dat het college nu in concept voorlegt aan de klankbordgroep uit de wijk, gaat daaraan stapsgewijs invulling geven."

"Ik vind het belangrijk om in dit proces samen op te trekken met de bewoners en de nutsbedrijven. Nadat het concept-plan van aanpak met de klankbordgroep is besproken stelt het college het plan vast en krijgen de bewoners hier nadere informatie over tijdens bewonersavonden.”

Inrichtingsplan
Komend voorjaar wordt het programma van eisen voor verbetering van de woon- en leefomgeving vastgesteld. Op basis daarvan gaat de gemeente samen met bewoners aan de slag met het ontwerpen van een inrichtingsplan. Bewoners worden dan nadrukkelijk uitgenodigd hier wensen en suggesties voor aan te dragen.

Nadat het voorlopig ontwerp is besproken met de bewoners, moet de gemeenteraad een besluit nemen over de uitvoering van de plannen en de financiering. Eind 2015 moet er een breed gedragen ontwerp gereed zijn, waarna de uitvoering naar verwachting begin 2016 kan starten. Het plan van aanpak staat op www.lv.nl/rietvink.

Uit de krant