Logo hetkrantje-online.nl
standpunten partijen

Raadsflits van vergadering 8 juni

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 8 juni 2021. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering. 

Investeer in het KJ-Plein! 

Het idee van de VVD en GroenLinks om te kijken of de parkeerplaatsen op het KJ-Plein ondergronds gebracht kunnen worden kreeg unanieme steun in de gemeenteraad. Het overkappen van het parkeerterrein levert een mooi en bruikbaar plein op. Daarmee zouden we een positieve impuls geven aan dit mooie winkelgebied in Voorburg. We kijken uit naar de mogelijkheden! 

Vliethaven weer stapje dichterbij
We hebben het ‘Beeldkwaliteitsplan Vliethaven’ vastgesteld. Hiermee komt de bouw van deze mooie nieuwe wijk weer en stapje dichterbij. Er is dringend behoefte aan meer woningen en dit plan draagt daar een belangrijk steentje aan bij. De VVD kijkt uit naar de ontwikkeling van de Vliethaven, een mooie aanwinst voor onze gemeente.

‘Windturbinevrije gemeente’
Het kan wat ons betreft niet duidelijk genoeg zijn: De VVD is tegen windturbines in onze gemeente. De ‘Haagse windturbine’ laat ons nog elke dag zien en voelen waarom. Wij blijven hiertegen vechten. In het debat over de regionale energiestrategie staakten de stemmen over het wel of niet‘windturbine vrij’ verklaren van Leidschendam-Voorburg. Hierdoor is het voorstel helaas nog niet aangenomen. Volgende maand gaan we het er opnieuw over hebben. We zijn er zeker van dat we het dan wel gaan halen.

Website: www.vvd-lv.nl
Twitter: @VVDLdamVburg
www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg

Ruimte!

In de bijdragen van de andere fracties voor de Raadsflits kunt u lezen wat in de afgelopen raadsvergadering zoal is gebeurd en besloten. 

Wij willen onze bijdrage gebruiken om horeca, bibliotheek, theaters, winkels en musea te feliciteren met het feit dat de coronamaatregelen zijn versoepeld en zij nu meer en meer naar een normale situatie gaan. Dat is niet alleen mooi voor hen, maar ook mooi voor alle inwoners en bezoekers van Leidschendam-Voorburg!

Samen maken we Leidschendam-Voorburg!

www.gblv.nl
Facebook: /gemeentebelangenlv
Twitter: @GBLdamVburg
info@gblv.nl

Laat inwoners direct profiteren uit duurzaamheidsfonds

De gemeenteraad heeft ingestemd met het vaststellen van de regionale energiestrategie (RES) voor de energieregio Rotterdam-Den Haag. De daarvan afgeleide lokale energiestrategie en de landelijke energiestrategie bepalen mede hoe de Leidschendam-Voorburg de energie- en klimaatdoelstelling kan bereiken. 

Eerder heeft de gemeenteraad een ‘bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie’ (het duurzaamheidsfonds) ingesteld van 46 miljoen euro uit de opbrengst van de verkoop van Eneco-aandelen. Deze gelden gaat Leidschendam-Voorburg inzetten voor duurzaamheidsplannen en de energietransitie. Het CDA heeft de raad opgeroepen om onze inwoners direct te laten profiteren van het duurzaamheidsfonds. Nu gaat ruim 27 miljoen euro besteed worden aan onderzoeken, consultants en ambtenaren. ‘Een gemiste kans’, zo oordeelt het CDA: ‘Ook financieel gaat er veel op onze inwoners afkomen. En juist nu kunnen we besluiten hen tegemoet te komen’, aldus CDA-raadslid Gijs Dupont. 

Gemiste kans
Dat de raad tegen een voorstel van de CDA stemde om het overgrote deel te laten terugvloeien naar inwoners beschouwt het CDA als een gemiste kans en een hard gelag voor onze inwoners. Niet alle investeringen in duurzaamheid zijn even rendabel, terwijl wordt verwacht dat de kosten 18.000 of meer per huishouden zijn. Dupont: ‘We moeten ons beseffen dat niet iedereen dit zomaar even kan of wil uitgeven. En dus echt wel een steuntje in de rug kan gebruiken.’

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Neem dan contact op via fractie-CDA@leidschendam-voorburg.nl.

www.cda-leidschendamvoorburg.nl
www.facebook.com/cdalv
www.twitter.com/CDALdamVburg

D66 wil niet bezuinigen op participatie en energietransitie

Het college stelde voor om de helft van het duurzaamheidsfonds aan onderzoek, participatie en procesbegeleiding bij de energieomslag te besteden. Het CDA opperde om hier fors op bezuinigen. Wat D66 betreft een slechte zaak. Bos: “Participatie is cruciaal bij de energietransitie, dit geld is bedoeld om inwoners te helpen bij het maken van goede keuzes.’’

D66 stelde voor om het dividend dat de gemeente jaarlijks zal ontvangen na aankoop van Stedin-aandelen in verduurzaming van onze gemeente te steken. Zo wordt voorkomen dat circa 2 ton aan minder belangrijke zaken dan duurzaamheid wordt uitgegeven. Alleen PvdA steunde onze motie. 

D66 omarmt de oproep om een ondergrondse parkeergarage Julianaplein te onderzoeken. Hierbij is gevraagd rekening te houden met de verkeersafwikkeling en veiligheid van fietser en voetganger. Het college nam het verzoek van D66 graag over.

Voor de concept-Regiovisie Jeugdhulp gaf D66 het college graag nog wat punten mee. Met samen ingediende moties vroeg D66 aandacht voor lokale ruimte om te sturen op de kwaliteit van de zorg van onze jeugd, een beeld van de financiën en de aansluiting op ons bredere beleid op het gebied van zorg, werk en inkomen.

Zie jij kansen voor onze gemeente, dan horen we die graag. Je kunt je ideeën kwijt via fractie@d66leidschendam-voorburg.nl. Ook als je in gesprek wil met onze raadsleden over andere zaken. Tot snel! 

Parkeergarage Julianabaan

Het voorstel van GroenLinks en VVD om te onderzoeken hoe we op de Julianabaan ondergronds kunnen gaan parkeren is unaniem aangenomen. Op naar een mooi, aantrekkelijk, groen plein, waar inwoners van onze gemeente heer lijk de dagelijkse boodschappen kunnen doen, leuk kunnen winkelen en verblijven op bijvoorbeeld een terrasje of een bankje. Zonder auto’s als middelpunt.

Fractievoorzitter Jeroen van Rossum: ,,Het is toch gek dat we willen investeren in dit lokale winkelcentrum, maar dan niet die enorme parkeerplaats aanpakken, die nu het midden van dat winkelgebied domineert. Om er echt een aantrekkelijk plein van te maken moet het plein worden vrijgemaakt. Zeker nu we door corona dichter bij huis ontspanning zoeken, moeten we creatief omgaan met onze geringe buitenruimte.”

https://leidschendam-voorburg.groenlinks.nl/
https://www.facebook.com/GroenLinksLeidschendamVoorburg

Afwisselende raadsvergadering

Veel verschillende onderwerpen kwamen aan bod: de aankoop van extra aandelen in netbeheerder Stedin, moties over regionale samenwerking op Jeugdhulp, de reservering van geld om na de coronacrisis de sociale en economische problemen te lijf te gaan en de regionale energiestrategie.

Door extra aandelen in Stedin te kopen, investeert de gemeente in de overgang naar een groene en duurzame economie. De Partij van de Arbeid zette er – samen met D66 – op in dat de opbrengsten van die investering óók worden ingezet voor de energietransitie. Juist in deze tijd waarin elke euro telt, is het goed om na te denken hoe op lange termijn de grote uitdaging van de omwenteling naar een groene samenleving gaan betalen. Helaas was een meerderheid van de raad tegen dit idee.

Eén op de tien kinderen in Nederland maakt gebruik van een vorm van jeugdhulp. Dat is enorm en dat stelt de gemeente voor twee vragen: wat is er aan de hand met onze samenleving dat zoveel kinderen gebruik maken van jeugdhulp? En hoe kunnen we dat als samenleving zo organiseren dat we die hulp ook op langere termijn volhouden? Als gemeente kunnen we dat niet alleen, maar we moeten als gemeenteraad wel een duidelijk aanspreekpunt blijven houden: onze eigen wethouder. De Part van de Arbeid steunde verschillende moties met die strekking.

http://leidschendamvoorburg.pvda.nl
Twitter / @PvdALdmVbg
Facebook / @PvdALV
voorburg@pvda.nl

Misplaatst 

De decentralisatie van de jeugdzorg is bewonderenswaardig goed uitgevoerd door onze gemeenteambtenaren o.l.v. wethouder Saskia Bruines destijds. De forse bezuiniging die erin meekwam, bleek echter niet gerealiseerd te kunnen worden door gemeenten. Miljoenen moesten erbij. Misschien leerden we de moeilijkheid van lokaal nee zeggen tegen lichtere zorg voor kinderen voor wie de lat te hoog gelegd wordt?

Een lappendeken van krapte veroorzaakte overal wachttijden voor kinderen met de ingewikkeldste problematiek. Daarop droeg minister Hugo de Jonge de gemeenten op in regioverband beleidstukken te schrijven die aantonen dat het jeugdhulpaanbod dekkend is. Onze regionale conceptversie is nu besproken. Wat op zich heel positief is.

De gemeenteraad, die het dossier kent van de miljoenenkosten, dacht goedbedoelend een rol ter verbetering te zien en nam bijna unaniem een motie aan voor lokale kostenbeheersing. Tegen de wens van de enige die het dossier doorgrondt: de wethouder. De gezamenlijkheid werd gevierd, GBLV repte alvast van een “nieuwe lente”. Maar in werkelijkheid maken we het ongewild met lokale kostenbeheersing en administratieregels steeds onaantrekkelijker om de ingewikkeldste gevallen jeugdhulp te bieden in onze gemeente. Nou zal ik ook niet alles goed zien. De conclusie blijft: Jeugdzorg is helaas niet in de beste handen bij gemeenteraadsleden.

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl

Meer berichten