De gemeente zet sterk in op de bereikbaarheidsuitdagingen rond de Westfield Mall of the Netherlands (archieffoto Sebastiaan Barel).
De gemeente zet sterk in op de bereikbaarheidsuitdagingen rond de Westfield Mall of the Netherlands (archieffoto Sebastiaan Barel). Sebastiaan

Gemeente Leidschendam-Voorburg zet in op meer financiële slagkracht

Actueel 1.071 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg zet in het lopende en komende jaar meer financiële middelen in voor de eigen ambities en de eisen die op haar afkomen. Het college wil investeren in de slagkracht van de gemeente, maar tegelijkertijd behoedzaam en realistisch blijven. 

Dit is te lezen in de tussenrapportage en kadernota dat het college naar de gemeenteraad stuurde. Wethouder Financiën Philip van Veller: “We blijven ambitieus voor het huidige jaar 2023 en verder; van goed naar nog beter. We zijn gedreven en willen de ambities uit het coalitieakkoord waarmaken om voor de inwoners het beste te bereiken.”

Van Veller over de investeringen en uitdagingen voor de gemeente: “De komende jaren willen we de ambities uit het coalitieakkoord waarmaken. Tegelijkertijd hebben we te maken met steeds hogere eisen. We gaan daarom door met het realiseren van woningbouw, digitalisering en de energietransitie. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in onze uitvoeringskracht en de kwaliteit. De kadernota voor 2024 en verder laat zien hoe we dat willen gaan doen. We zien alleen wel dat de inkomsten vanuit het Rijk na 2026 behoorlijk minder worden. Dat heeft gevolgen voor de lange termijn, want we zijn voor een belangrijk deel van onze begroting afhankelijk van deze middelen. Ondanks deze zorgen voor de toekomst zijn we als college vastbesloten om de door ons voorgenomen doelen te bereiken. Maar wel met de nodige financiële voorzichtigheid.”

Het lopende jaar ligt op schema, met een aantal zaken dat opvalt. De gemeente meldt een nadelig saldo van ongeveer €2 miljoen. Grootste extra kostenposten zijn de stijging van de uitkeringsgelden, de implementatie van een nieuw financieel ICT-pakket en hogere kosten voor informatiebeveiliging. Bovendien zijn de kosten voor bouwen door de inflatie toegenomen en worden door de krappe arbeidsmarkt bepaalde projecten niet uitgevoerd volgens planning. Daarentegen zet de gemeente sterk in op de bereikbaarheidsuitdagingen rond de Mall. Ook worden met het Groen Beheerplan meer groen en verbeteringen in de kwaliteit van de openbare ruimte aangebracht.

Er wordt verder gewerkt aan het aanleggen van het rugbyveld, beachvolleybalvelden en parkeergelegenheid aan het Westvlietpark, de herontwikkeling van de Julianabaan en de bereikbaarheid van Stompwijk. De gemeente wil woningen bouwen in alle prijsklassen voor verschillende doelgroepen. Verder gaat zij vol aan de slag voor Sterk voor Noord, worden taalachterstanden aangepakt en wordt gewerkt aan een fijnere, veilige leefomgeving. Ook wijkverenigingen, maatschappelijke organisaties, de vele vrijwilligers en inwoners die eenzaam zijn, krijgen de volle aandacht van de gemeente.

Het college nam vorig jaar voor de meeste doelstellingen uit het coalitieakkoord al de benodigde middelen op in de begroting 2023. Met de kadernota 2024 stuurt het college waar nodig hierop bij en worden nieuwe ontwikkelingen verwerkt. Bovendien doet het college een aantal voorstellen voor nieuw beleid. Voor participatie wordt voorgesteld extra initiatieven te bekostigen. De gemeente, inwoners en instellingen werken samen aan een participatieverordening. 

Ook gaat de gemeente aan de slag om jeugd meer te betrekken bij gemeentelijk beleid. De slagkracht wordt vergroot om het groen en de biodiversiteit te versterken en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Er komen extra middelen voor eenzaamheidsbestrijding. Voor de digitalisering van de dienstverlening rond werk, inkomen, jeugdhulp en zorg is een eenmalige impuls nodig. Hetzelfde geldt voor de musea. Tot slot wordt de motie over de speelplaats Gravin Catharinalaan uitgevoerd.

Er zijn ook onverwachte extra onderhoudskosten voor de civiele kunstwerken, oevers en speelvoorzieningen. De schuldhulpverlening aan ondernemers is een succesvolle coronamaatregel die nu structureel wordt doorgezet. Met dit alles stelt het college voor 2024 en verder een pakket maatregelen voor om de gemeente slagvaardiger te maken, de ambities waar te maken en zo in te spelen op eisen en verwachtingen. 

Meer info op www.lv.nl/gemeentegeld.

Uit de krant