Gezamenlijk archeologiebeleid

ma 23 dec 2013, 16:48 Gemeente

Regio - De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar werken samen op het gebied van archeologie. De colleges van burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het eindverslag van de inspraakprocedure over de archeologienota. Zij hebben de gemeenteraden verzocht de definitieve nota Archeologie herijking 2013 en het inspraakverslag vast te stellen.

De samenwerkende gemeenten - verbonden in het Pact van Duivenvoorde - liggen in een waardevol gebied met een rijk bodemarchief. Het gebied kent een opeenvolging van landschappen tussen de Noordzee en het Groene Hart en is cultuurhistorisch en landschappelijk uniek in de provincie.

Samen zetten de gemeenten zich in voor behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden.Eind 2008 is een gezamenlijk archeologiebeleid van start gegaan. Dit beleid is na vier jaar geëvalueerd. De geconstateerde verbeterpunten zijn verwerkt in de conceptnota ‘Archeologie herijking 2013’. Deze nota is in alle drie gemeenten onderwerp van inspraak geweest. De reacties zijn verwerkt in de zienswijzennota.
 
Efficiënt en zorgvuldig
De nota Archeologie herijking 2013 geeft de kaders voor de uitvoering van het archeologiebeleid in de samenwerkende gemeenten, waarmee archeologische waarden op zorgvuldige wijze worden meegewogen in ruimtelijke procedures. De nota maakt bestaande regelgeving eenvoudiger en het archeologiebeleid effectiever.

Een kaart maakt het voor inwoners en ontwikkelaars duidelijk op welke plekken archeologische waarden te verwachten zijn. Ook is het beleid aangepast aan veranderde wet- en regelgeving. Met deze herijkte nota nemen de gemeenten meer de regie binnen het archeologische krachtenveld en verminderen zij de regeldruk, waar dat mogelijk en verantwoord is. Hierdoor zal onnodig en kostbaar archeologisch onderzoek minder vaak plaatsvinden. Zo blijven door efficiency en zorgvuldig beleid de lasten voor de inwoners laag.

Uit de krant